ΡΑΕ: Έγκριση Σχεδίου Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων σύμφωνα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

ΡΑΕ: Έγκριση Σχεδίου Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων σύμφωνα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας
Τρίτη, 30/08/2022 - 10:34

Έγκριση Σχεδίου Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2019/941 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και με την κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 143 του ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 129/23.07.2021) και ισχύει, και του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941 προχώρησε στην εκπόνηση και την έγκριση (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 671/2022) του «Σχεδίου Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων στον τομέα του ηλεκτρισμού της Ελλάδας».

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941, το Σχέδιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Σύντομη περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς της Ελλάδας, καθώς και των διασυνδέσεων με γειτονικά κράτη
 • Συνοπτική περιγραφή των κριτηρίων διακινδύνευσης που υιοθετήθηκαν για την αναγνώριση των κινδύνων
 • Παρουσίαση των κινδύνων που προσομοιώθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν ως προς τις επιπτώσεις και την πιθανότητα εμφάνισής τους και οδήγησαν στον προσδιορισμό των εθνικών σεναρίων κρίσης
 • Περιληπτική περιγραφή των εθνικών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αναλυτική περιγραφή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της Αρμόδιας Αρχής
 • Περιγραφή των ρόλων των οργάνων διαχείρισης της διακινδύνευσης
 • Περιγραφή των ρόλων των οργάνων διαχείρισης της κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Προσδιορισμό του συντονιστή της κρίσης και περιγραφή των ρόλων του
 • Αναλυτική περιγραφή των μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλονται στα προσδιορισμένα εθνικά σενάρια κρίσης
 • Περιγραφή της ροής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και φορέων κατά τη διάρκεια ενδεχόμενης κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Περιγραφή των εθνικών, περιφερειακών και διμερών διαδικασιών και μέτρων τα οποία λαμβάνονται είτε για την πρόληψη είτε για την αντιμετώπιση και το μετριασμό των επιπτώσεων μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Προσδιορισμό του χρονοδιαγράμματος και του αντικειμένου των δοκιμών και προσομοιώσεων κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας.

Πριν την έγκρισή του, το παρόν Σχέδιο Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων, διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά στην αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τέθηκε σε διαβούλευση με την Ομάδα Συντονισμού για τον Ηλεκτρισμό (Electricity Coordination Group – ECG) και τις Αρμόδιες Αρχές των γειτονικών διασυνδεδεμένων Κρατών Μελών.

Επισυνάπτονται:

 1. Σχέδιο Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων στον τομέα του ηλεκτρισμού της Ελλάδας.