Παράταση για το ερευνητικό πρόγραμμα μπαταριών λιθίου

Παράταση για το ερευνητικό πρόγραμμα μπαταριών λιθίου
Παρασκευή, 28/07/2023 - 07:14

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 και τροποποιείται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών στις 31 Δεκεμβρίου 2029.

Δημοσιεύθηκε η 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»: «Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας», σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 και τροποποιείται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών στις 31 Δεκεμβρίου 2029.

Επίσης προστίθεται στο σημείο 3.5 η φράση «Σύμφωνα με το εγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης, το τελευταίο επιλέξιμο έτος κατά τη φάση της Πρώτης Βιομηχανικής Ανάπτυξης, είναι το αργότερο, το 2028».

Επιπλέον στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στα συνημμένα έγγραφα της Πρόσκλησης, το έντυπο Οδηγιών για Πραγματικούς Δικαιούχους.

Το ερευνητικό έργο αφορά τη SUNLIGHT αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας, εστιάζοντας σε νέες τεχνολογίες που θα πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον μιας πιο «φιλικής ενέργειας».

Υπενθυμίζεται ότι το έργο αφορά την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία καθώς και την πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη και αξιοποίηση συσσωρευτών λιθίου και αποτελεί τμήμα έργου σημαντικού κοινωνικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΚΕΕ) που έχει στόχο την ικανοποίηση των αναγκών μίας ανταγωνιστικής καινοτόμου και βιώσιμης αλυσίδας αξίας μπαταρίας.

Το πλήρες έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη 42 επιχειρήσεων από τα κράτη-μέλη. Οι άμεση συμμετέχοντες θα συνεργαστούν στενά μεταξύ τους μέσω σχεδόν 300 συνεργασιών που προβλέπεται να υλοποιηθούν καθώς και με άνω των 150 εξωτερικών εταίρων (πανεπιστήμια ερευνητική φορείς κλπ) σε ολόκληρη την Ευρώπη και η Ελλάδα συμμετέχει με την πρόταση έργου της Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία.