Ανακοίνωση των αιτήσεων για χορήγηση και τροποποίηση αδειών αποθήκευσης κύκλου Φεβρουαρίου 2023

Ανακοίνωση των αιτήσεων για χορήγηση και τροποποίηση αδειών αποθήκευσης κύκλου Φεβρουαρίου 2023
Παρασκευή, 10/03/2023 - 11:20

Από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιοποιήθηκαν οι πίνακες των αιτήσεων για τη χορήγηση ή και την τροποποίηση αδειών αποθήκευση ενέργειας για τον κύκλο του Φεβρουαρίου

Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Φεβρουαρίου 2023.

(Επισύναψη Πίνακα)

Αιτήσεις τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Φεβρουαρίου 2023.

(Επισύναψη Πίνακα)

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει, εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης, αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε. Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/2023 - 11:46