Πόσο θα κοστίσει η αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ιταλία

Πόσο θα κοστίσει η αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ιταλία
Δευτέρα, 03/10/2022 - 07:10

Στα 65,8 εκατ. ευρώ υπολογίζεται από τη ΡΑΕ το ανώτατο κόστος της διατήρησης αποθέματος φυσικού αερίου σε υπόγεια αποθήκη της Ιταλίας.

Το τελικό κόστος προσδιορίζεται βάσει των επικαιροποιημένων, κατά την υλοποίηση της εν λόγω δράσης,σχετικών παραμέτρων κόστους, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τυχόν κόστη που θα προκύψουν από τις ενέργειες δέσμευσης δυναμικότητας για την αποθήκευση ΦΑ στο γειτονικό Κράτος – Μέλος ως αποτέλεσμα των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Το επιπλέον κόστος θα καλύπτεται από το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού που καταβάλλεται από όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου και το οποίο προσδιορίζεται από τη ΡΑΕ με βάση τα κόστη του συνόλου των μέτρων που λαμβάνονται για την ασφάλεια εφοδιασμού.

Όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς της ΡΑΕ για το επιπλέον κόστος των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης για το 2022, που έδωσε σε δημόσια διαβούλευση, το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού, διαμορφώνονται ως εξής:

• 0 €/ MWh για την κατανάλωση φυσικού αερίου από διακόψιμους καταναλωτές φυσικού αερίου και μονάδες φυσικού αερίου με δυνατότητα εναλλακτικού καυσίμου.

• 1,68 €/MWh για την κατανάλωση φυσικού αερίου αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

• 1 €/MWh για όλες τις υπόλοιπες καταναλώσεις φυσικού αερίου

• 2,40 €/MWh για την κατανάλωση φυσικού αερίου από προστατευόμενους καταναλωτές.

Σημειώνεται ότι η Ιταλία, με την οποία ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας έχει υπογράψει MOU με τον Ιταλό ομόλογό του για την τήρηση αποθεμάτων, επελέγη καθώς το σημείο εισόδου στο ελληνικό σύστημα στο Σιδηρόκαστρο είναι κορεσμένο και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσαν να τηρηθούν αποθέματα στην Βουλγαρία.

Αποθήκευση 1,14 TWh φυσικού αερίου

Έτσι οι εταιρείες που υποχρεούνται στην τήρηση των αποθεμάτων θα αποθηκεύσουν αέριο στην Ιταλία και θα το «εισάγουν» στο ελληνικό σύστημα μέσω εικονικής αντίστροφης ροής από τον αγωγό ΤΑΡ στη Νέα Μεσημβρία.

Η ποσότητα που πρέπει να αποθηκευτεί ισοδυναμεί με 1,14 TWh φυσικού αερίου και υπόχρεοι είναι οι εισαγωγείς φυσικού αερίου αναλόγως του μεριδίου των εισαγωγών τους στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της ΡΑΕ υπόχρεοι είναι οι εξής εταιρείες:

• ΔΕΠΑ της οποίας το σταθμισμένο μερίδιο για την πενταετία 2017-2021 ήταν 54,6% και υποχρεούται να αποθηκεύσει 622.440 MWh στην Ιταλία.

• Μυτιληναίος με μερίδιο 23,5% και υποχρέωση αποθήκευσης 267.900 MWh.

• Προμηθέας με μερίδιο 12,1% και υποχρέωση αποθήκευσης 137.940 MWh.

• Elpedison με μερίδιο 5,8% και υποχρέωση αποθήκευσης 66.120 MWh

• Ήρων με μερίδιο 1,4% και υποχρέωση αποθήκευσης1 9.960 MWh και

• ΔΕΗ με μερίδιο 2,6%και υποχρέωση αποθήκευσης 29.640 MWh.

Οι εταιρείες έχουν τις εξής δυνατότητες:

• Να μεταφέρουν αέριο από την Ελλάδα προς την Ιταλία με κόστος μεταφοράς 9,05 €/MWh.

• Να εκφορτώσουν πλοίο LNG σε τερματικό σταθμό της Ιταλίας με κόστος 1,15 €/MWh.

• Να προμηθευτούν αέριο από την αγορά της Ιταλίας με μηδενικό κόστος μεταφοράς.

Πρόβλεψη για την προαιρετική δημιουργία Συμβολαίου Διαφορών

Πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος προμήθειας του αερίου δεν αποζημιώνεται καθώς θα χρησιμοποιηθεί από τις εταιρείες για την κάλυψη των πελατών τους κατά την περίοδο του χειμώνα. Ωστόσο υπάρχει πρόβλεψη για την προαιρετική δημιουργία ενός Συμβολαίου Διαφορών (Contract for Differences, CfD) τόσο για την κάλυψη των προμηθευτών από τη διαφορά της τιμής μεταξύ αγοράς και απόληψης, όσο και των καταναλωτών από τυχόν ιδιαίτερα υψηλές τιμές κατά την περίοδο απόληψης. Το συμβόλαιο προβλέπει ότι οι προμηθευτές υποχρεούνται να επιστρέφουν την διαφορά από την τιμή προμήθειας και την τρέχουσα εμπορική τιμή κατά την στιγμή της απόληψης.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των Υπόχρεων μέσω Συμβολαίων Διαφορών (Contract for Differences, CfD) που έχουν συνάψει με το ΔΕΣΦΑ, οι προμηθευτές θα αποζημιώνονται τη μοναδιαία διαφορά μεταξύ της strikeprice, και την τρέχουσα εμπορική τιμή κατά τη στιγμή της απόληψης, εφόσον αυτή είναι μικρότερη από την τιμή strikeprice.

Στην περίπτωση που η τιμή είναι μεγαλύτερη της τιμής strikeprice, η διαφορά θα επιστρέφεται από τους προμηθευτές. Η τιμή strikeprice, η οποία θα περιλαμβάνει και το κεφαλαιουχικό κόστος διατήρησης αποθεμάτων ΦΑ θα καθοριστεί με σχετική Απόφαση της ΡΑΕ, μετά από σχετική εισήγηση του ΕΧΕ.

Για την εκτίμηση του προϋπολογιστικού κόστους αποζημίωσης των Συμβολαίων Διαφορών, η τιμή προμήθειας εκτιμάται στα 200 €/MWh και η εμπορική τιμή (τιμή αναφοράς/referenceprice) με διακύμανση έως 20% της τιμής προμήθειας, δηλαδή στα 160 €/MWh. Η μοναδιαία διαφορά υπολογίζεται στα 40 €/MWh και το συνολικό κόστος για την ποσότητα των 1,14 TWh προϋπολογίζεται στα 45,6 εκ. €.

Σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό του κεφαλαιουχικού κόστους διατήρησης αποθεμάτων ΦΑ οι υπόχρεοι που συνάπτουν Συμβόλαιο Διαφορών με το ΔΕΣΦΑ θα αποζημιωθούν το κεφαλαιουχικό κόστος διατήρησης αποθεμάτων ΦΑ μέσω της μοναδιαίας τιμής strikeprice του συμβολαίου τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2022 - 08:40