Αίτηση της εταιρεία «WE ENERGY AE» για την επαύξηση της ισχύος της άδειας ΦοΣΕ ΑΠΕ

Αίτηση της εταιρεία «WE ENERGY AE» για την επαύξηση της ισχύος της άδειας ΦοΣΕ ΑΠΕ
Παρασκευή, 09/06/2023 - 11:52

Ανακοίνωση της ΡΑΕ

Η εταιρεία με την επωνυμία «EUNICE TRADING ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WE ENERGY AE», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Χειμάρρας 5, Τ.Κ. 15125, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-331902/14.07.2022 αίτηση αύξησης ισχύος (ΤΡ-03621) της υπ’αριθμ. ειδ. πρωτ. ΑΔ-03977 Άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία κατέχει, από 300 MW σε 600 MW σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.