Εurelectric: Κώδωνας κινδύνου για ηλεκτρικά δίκτυα και ΑΠΕ

Εurelectric: Κώδωνας κινδύνου για ηλεκτρικά δίκτυα και ΑΠΕ
Τετάρτη, 29/03/2023 - 06:27

Η Eurelectric εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την ομαλή λειτουργία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης με την κατάργηση των φθοριούχων αέριων.

Η σταδιακή κατάργηση των φθοριούχων αερίων έως το 2030, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο θέτει σε κίνδυνο τα ηλεκτρικά δίκτυα αλλά και τον στόχο για εγκατάσταση 750 GW αιολικής και ηλιακής ισχύος έως την ίδια ημερομηνία.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η ευρωπαϊκή ενεργειακή βιομηχανία σημειώνοντας ότι η κατάργηση θα πρέπει να γίνει σταδιακά και λαμβάνοντας υπόψη τον μακρύ χρόνο διάρκειας των υποδομών.

Η Eurelectric εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την ομαλή λειτουργία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης με την κατάργηση των φθοριούχων αέριων στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και της αντιμετώπισης και της κλιματικής κρίσης.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού της ΕΕ σε ότι αφορά τα φθοριούχα αέρια, μεταξύ αυτών και το SF6, το οποίο έχει εκτεταμένη χρήση σε όλες τις μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτου τεχνολογίας προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης τους έως το 2030.

Η Eurelectric σε επιστολή τους που συνυπογράφεται από 50 οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων εταιρειών κοινής ωφελείας της Ευρώπης, εθνικών ενώσεων, DSOs, TSOs και κατασκευαστών, ζητεί να εγκριθεί ένας Κανονισμός που θα διασφαλίζει τις ανάγκες της Ευρώπης για ταχεία και τη συνεχή επέκταση των δικτύων ηλεκτρικής και για την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Όπως αναφέρει η επιστολή της Eurelectric η κατάργηση πρέπει να γίνει με σταδιακό και ρεαλιστικό τρόπο για να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία μπορεί να αυξήσει την παραγωγή συστημάτων χωρίς SF6 και ότι οι Διαχειριστές των δικτύων μπορούν να συνεχίσουν την ασφαλή λειτουργία της υπάρχουσας υποδομής μέχρι το τέλος της διάρκειας ζωής της.

Στην ίδια επιστολή επισημαίνεται ότι μέχρι το 2030 η ΕΕ θέλει να εγκαταστήσει και να συνδέσει 750 GW αιολικής και ηλιακής ισχύος. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι οι διαχειριστές συστημάτων απαιτούν μια σταθερή, ασφαλή και ανταγωνιστική παροχή ηλεκτρικού εξοπλισμού χωρίς SF6.

Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να διασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να ενσωματώσουν την αυξανόμενη παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εγκαίρως και με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και να παρέχουν αξιόπιστα ενέργεια στους καταναλωτές.

Όπως τονίζει, πολλές τεχνολογίες υψηλής τάσης χωρίς SF6 είναι ήδη διαθέσιμες και κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διατηρήσει μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση μεταξύ τέτοιων εναλλακτικών λύσεων. Η ιεράρχηση μόνο μιας επιλογής θα καθυστερούσε την ενεργειακή μετάβαση για περισσότερο από μια δεκαετία.

Η αντικατάσταση του SF6 με εναλλακτικά σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις κάθε φορά που προβλέπεται συντήρηση ή επισκευή θα απαιτήσει αλλαγή ολόκληρου του σχεδιασμού της υποδομής.

Οι συνέπειες θα είναι τεράστιες καθυστερήσεις στο δίκτυο ή στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, καθώς και τεράστια απόβλητα από εξοπλισμό που λειτουργεί σωστά που θα πρέπει να αποξηλωθεί πριν από το τέλος της διάρκειας ζωής τους.

Αυτό θα υπονόμευε τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της Ευρώπης, θα δημιουργήσει σημαντικούς όγκους αποβλήτων και θα οδηγήσει σε υψηλό πρόσθετο κόστος για τους Διαχειριστές.

Ο εξοπλισμός που είναι ήδη εγκατεστημένος σήμερα θα πρέπει να παραμείνει επισκευάσιμος και συντηρήσιμος μέχρι το τέλος της σχεδιασμένης διάρκειας ζωής του που μπορεί να είναι έως και 50 χρόνια.