ΔΑΠΕΕΠ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών

ΔΑΠΕΕΠ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών
Παρασκευή, 17/03/2023 - 14:05

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών (Απρίλιος 2023-Σεπτέμβριος 2023), δυνάμει της ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/71867/1033 (ΦΕΚ Β’ 3635/06.08.2021)

Σε εφαρμογή της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/71867/1033 (ΦΕΚ Β’ 3635/06.08.2021) για την παροχή εγγυήσεων από Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες, αναρτάται τοΥπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολήςγια την περίοδο κατανάλωσης από 01.04.2023 έως 30.09.2023, για χρήση από τους Υπόχρεους.