Αυξάνεται το περιθώριο ισχύος για ένταξη έργων ΑΠΕ σε κορεσμένα δίκτυα και μη διασυνδεδεμένα νησιά

Αυξάνεται το περιθώριο ισχύος για ένταξη έργων ΑΠΕ σε κορεσμένα δίκτυα και μη διασυνδεδεμένα νησιά
Πέμπτη, 02/03/2023 - 06:20

Τι προβλέπει άρθρο στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αυξάνεται το περιθώριο για την ένταξη στο δίκτυο σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγών, αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, αυτοπαραγωγών με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και παραγωγών του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων με άρθρο στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 138 του νομοσχεδίου «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος» προβλέπεται η δυνατότητα του ΔΕΔΔΗΕ να διαθέτει περιθώριο απορρόφησης ισχύος δέκα 10 MW ανά υποσταθμό. «Το ως άνω περιθώριο καθίσταται διαθέσιμο στο σύνολο των Υ/Σ του ΕΔΔΗΕ, περιλαμβανομένων των περιοχών με κορεσμένα δίκτυα και εξαιρουμένου μόνο του δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, χωρίς να καταλαμβάνεται από περιορισμούς που σχετίζονται με τα περιθώρια απορρόφησης του Συστήματος και κατανέμεται στις κάτωθι κατηγορίες σταθμών ως εξής: α) Σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν οικίες (νοικοκυριά), συμπεριλαμβανομένων σταθμών του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), β) σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν τον πρωτογενή τομέα (αγρότες), σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), γ) σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν τον δευτερογενή τριτογενή τομέα (λοιπές χρήσεις) σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)».

Με άλλο άρθρο προβλέπεται πως με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορούν να προκηρύσσονται προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης, καθώς και σταθμών Α.Π.Ε. διαφορετικής τεχνολογίας από Κ.Α.Ε., προς εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, με χρηματοδότηση ιδίως από πόρους της Ε.Ε. και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Παράλληλα, εξαιρούνται από την επιβάρυνση του ειδικού τέλους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που προέβλεπε ο νόμος 4964/2022 φωτοβολταϊκοί σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη του ενός 1MW, πλην των Πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών του μέρους Δ του ν. 4951/2022 (Α’ 150).

Τέλος με το άρθρο 255 διατηρείται η απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης του 1 MW σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια.