«Πράσινα πιστοποιητικά»: Τι προτείνουν ΔΕΗ και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας

«Πράσινα πιστοποιητικά»: Τι προτείνουν ΔΕΗ και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας
Πέμπτη, 26/01/2023 - 06:19

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ επί της σχετικής εισήγησης του ΔΑΠΕΕΠ, ΔΕΗ και ΕΣΠΕΝ προτείνουν τι πρέπει να αλλάξει στον Κανονισμό.

Την ώρα που η ΔΕΗ ζητά ταχύτερη σύνδεση του πληροφοριακού συστήματος που λειτουργεί ο ΑΔΜΗΕ για τις Εγγυήσεις Προέλευσης, με το ευρωπαϊκό μητρώο και την πλατφόρμα του Ενιαίου Συνδέσμου Φορέων Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης (AIB), ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) ζητούν να ξεκαθαρίσει το ζήτημα των εγγυήσεων προέλευσης που θα λαμβάνουν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ επί της σχετικής εισήγησης του ΔΑΠΕΕΠ, ΔΕΗ και ΕΣΠΕΝ προτείνουν τι πρέπει να αλλάξει στον Κανονισμό να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να αρθούν ασυμμετρίες που υπάρχουν στην αγορά.

ΕΣΠΕΝ: Ασυμμετρίες με τα πράσινα πιστοποιητικά για την υδροηλεκτρική παραγωγή

Όπως επισημαίνει ο ΕΣΠΕΝ θα πρέπει να διορθωθεί η ασσυμετρία που δημιουργείται στην αγορά με την έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών αποκλειστικά υπέρ της δεσπόζουσας επιχείρησης, δηλαδή της ΔΕΗ.

Ο ΕΣΠΕΝ τονίζει ότι η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με την έλλειψη σαφώς καθορισμένου πλαισίου για την παραχώρηση εκμετάλλευσης των σχετικών υδάτινων πόρων, επιτείνει τη δομική ασσυμετρία στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρόβλημα αυτό είναι εντονότερο όσον αφορά στους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες (πελάτες ‘Β2Β’), προς τους οποίους η ΔΕΗ είναι ήδη σε θέση να προσφέρει περιβαλλοντικά προϊόντα, απαλλαγμένα από το κόστος των Εγγυήσεων Προέλευσης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού, οι εταιρίες προμήθειας υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθούν διατάξεις για την αποτελεσματική διαχείριση της ασσυμετρίας η οποία σχετίζεται με την αποκλειστική κατανομή στη δεσπόζουσα επιχείρηση Εγγυήσεων Προέλευσης που πιστοποιούν την υδροηλεκτρική παραγωγή και ανακαλούνται για πελάτες της.

Σε ότι αφορά γενικότερα την εισήγηση του ΔΑΠΕΕΠ για τις Εγγυήσεις Προέλευσης ο ΕΣΠΕΝ ζητεί μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά στον μηχανισμό δημοπρασιών και διευθέτηση όλων των εκκρεμοτήτων που σχετίζονται με το νέο πλαίσιο, δεδομένου ότι όσο υπάρχουν εκκρεμότητες αυξάνονται οι επισφάλειες.

Ο ΕΣΠΕΝ θέτει ακόμη δυο ζητήματα επί του Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης και συγκεκριμένα:

Την ανάγκη έγκαιρου και σαφούς καθορισμού τόσο του μηχανισμού Δημοπρασιών όσο και της μεθοδολογίας προσμέτρησης των Εγγυήσεων Προέλευσης που ανακαλούνται αζημίως, στο ενεργειακό μείγμα των προμηθευτών, δεδομένου ότι η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης ή/και της ανάκλησης των Εγγυήσεων είναι η 1η Ιουνίου 2022, με βάση τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Οι προμηθευτές υπογραμμίζουν ότι οι εκκρεμότητες αυτές προκαλούν σημαντική αύξηση -των ήδη εξαιρετικά υψηλών- επισφαλειών για τη δραστηριότητα της προμήθειας, καθώς οι προμηθευτές έχουν ήδη δεσμευτεί για την παροχή περιβαλλοντικών προϊόντων στους πελάτες τους το 2022, τα οποία δεν είναι σαφές αν -και με ποιο τρόπο- θα μπορέσουν τελικά να τους προσφέρουν. Επίσης, ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία σύναψης νέων συμβάσεων με μεγάλους πελάτες, στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου ανανέωσης τους, οι προμηθευτές δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν το κόστος των Εγγυήσεων Προέλευσης.

Την αποφυγή της τεχνητής αύξησης της αξίας των Εγγυήσεων Προέλευσης. Ο ΕΣΠΕΝ θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον Κανονισμό Δημοπρασιών, προκειμένου να μη αυξηθεί τεχνητά η αξία των Εγγυήσεων λόγω προβλέψεων όπως η συμμετοχή καταναλωτών και εμπόρων του εξωτερικού -χωρίς αντίστοιχα να προβλέπεται η συμμετοχή παραγωγών του εξωτερικού- στη δημοπρασία ή η προσφορά εξειδικευμένων προϊόντων Εγγυήσεων Προέλευσης σε κάθε δημοπρασία (π.χ. ανά γεωγραφική περιοχή και τεχνολογία) προκαλώντας τεχνητή έλλειψη (scarcity).

ΔΕΗ: Ταχύτερη σύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με το ευρωπαϊκό μητρώο και την πλατφόρμα AIB

Η ΔΕΗ στην επιστολή της προς τη ΡΑΕ σημειώνει ότι η σύνδεση με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα θα καταστήσει εφικτή την εμπορία των εγγυήσεων προέλευσης που εκδίδονται στην Ελλάδα και στις ευρωπαϊκές αγορές και θα αναγνωριστούν από τους συμμετέχοντες στην αγορά ως ισότιμες αυτών που εκδίδονται από άλλα μέλη του ΑΙΒ.

Επίσης η ΔΕΗ θεωρεί ότι έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας όπως και όλοι οι παραγωγοί ηλεκτρισμού που συμμετέχουν στις οργανωμένες εγχώριες αγορές θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στις δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην επιστολή της «προτείνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα τήρησης λογαριασμού στο Ελληνικό Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης και κατ΄ επέκταση η δυνατότητα συμμετοχής στις δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης σε εμπόρους και όλους τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που συμμετέχουν στις οργανωμένες αγορές της Ελλάδας, όπως ισχύει και σε πολλές χώρες της ΕΕ, όπου μπορούν να τηρούν λογαριασμό σε Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης σε φορέα έκδοσης κράτους- μέλους της ΕΕ».

Με τον τρόπο αυτό η ΔΕΗ εκτιμά ότι θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και θα διευκολυνθεί η προβλεπόμενη σύνδεση με τα ευρωπαϊκά μητρώα με ισότιμο τρόπο για τους συμμετέχοντες στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, η εταιρία ζητεί ορισμένες τεχνικές βελτιώσεις στον κανονισμό σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των δημοπρασιών και συγκεκριμένα:

Πρόβλεψη και περιγραφή της δυνατότητας σύντομης παράτασης υποβολής προσφορών, προκειμένου να υπάρχει επαρκές χρονικό περιθώριο στους συμμετέχοντες για να βελτιώσουν την προσφορά τους, σε περίπτωση που λίγο πριν το κλείσιμο της πύλης αλλάξει το αποτέλεσμα της Προσωρινά Δεσμευμένης Ποσότητας, βάσει της τελευταίας έγκυρης προσφοράς που έχουν υποβάλει.

Εξασφάλιση της δυνατότητας οι συμμετέχοντες να μπορούν να υποβάλουν προσφορά που θα αποτελείται από περισσότερα του ενός ζεύγη τιμών.

Σαφής περιγραφή των κριτηρίων και του τρόπου υπολογισμού των ορίων τιμών (του μικρότερου και του μεγαλύτερου ορίου) του συντελεστή Βαρύτητας Κ (0,2 και 0,5 αντίστοιχα) για τον υπολογισμό του ποσού της απαιτούμενης Εγγύησης Συμμετοχής στις δημοπρασίες. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, η αναλυτική παρουσίαση του τρόπου προσδιορισμού των ορίων, συμπεριλαμβάνοντας και την πιθανή ανάγκη αναπροσαρμογής των ορίων αυτών, είναι απολύτως αναγκαία, στη τρέχουσα φάση προετοιμασίας έναρξης των δημοπρασιών. Τα όρια αυτά διαμορφώνουν το επίπεδο των οικονομικών υποχρεώσεων των συμμετεχόντων και θα πρέπει να είναι ευκρινώς προσδιορίσιμα και οικονομικά επαρκώς οριζόμενα προκειμένου οι δημοπρασίες και το όλο σύστημα των εγγυήσεων προέλευσης να λειτουργήσει εύρυθμα.