Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για τα φωτοβολταϊκά μέχρι 400KW

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για τα φωτοβολταϊκά μέχρι 400KW
Δευτέρα, 29/08/2022 - 07:33

Δημοσιεύθηκε πριν λίγες ημέρες η υπουργική απόφαση για τις αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι 400KW.

Ειδικότερα, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, δύναται να υποβάλλει μόνον μία (1) αίτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος μέχρι τετρακόσια (400) κιλοβάτ (kW) για κάθε ένα κορεσμένο δίκτυο.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για συνολική ισχύ μέχρι πέντε μεγαβάτ (5MW) ανά Ενεργειακή Κοινότητα. Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εξαιρουμένων των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ο Διαχειριστής του Δικτύου παραλαμβάνει αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης μέχρι την κάλυψη συνολικής ισχύος προσαυξημένης κατά διακόσια τοις εκατό (200%) ως προς τα αντίστοιχα όρια ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021. 4. Οι εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών που δεν διαθέτουν Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού και εμπίπτουν στις περιοχές της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επαναυποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τη παρούσα απόφαση.

Οι αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που υλοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ. Ο Διαχειριστής του Δικτύου ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του τη σχετική διεύθυνση όπου ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προσκομίσει την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/08/2022 - 07:37