Εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ το επικαιροποιημένο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης

Εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ το επικαιροποιημένο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης
Τετάρτη, 25/01/2023 - 14:25

Έγκριση επικαιροποιημένου Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με τα Άρθρα 8 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Αρμόδια Αρχή κατά τα άρθρα 12 και 73 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, με την παρούσα, υπ’ αριθ.841/2022 Απόφασή της, ενέκρινε τοΣχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΑ) 2022το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κανονισμού (EE) 2017/1938 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010.

Το παρόν ΣΕΑ ευθυγραμμίζεται με τα οριζόμενα στον ως άνω Κανονισμό και συγκεκριμένα:

(α)βασίζεται στα επίπεδα κρίσης της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κανονισμού,

(β)καθορίζει το ρόλο και τις αρμοδιότητες των Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου, του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου είναι σκόπιμο, και των βιομηχανικών Πελατών Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας,

(γ)καθορίζει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των Αρμόδιων Αρχών και των λοιπών φορέων, στους οποίους ανατίθενται ειδικές εργασίες κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού,

(δ)διασφαλίζει ότι δίνονται επαρκείς δυνατότητες στις επιχειρήσεις ΦΑ και στους Μεγάλους Πελάτες Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, να ανταποκριθούν σε καθένα από τα επίπεδα κρίσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Κανονισμού,

(ε)καθορίζει λεπτομερείς διαδικασίες και μέτρα που ακολουθούνται για καθένα από τα επίπεδα κρίσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων σχεδίων για τις ροές πληροφοριών,

(στ)περιγράφει τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση έκκλησης για βοήθεια από την Ένωση και τα Κ-Μ της,

(ζ)παρουσιάζει τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών που επιβάλλονται σε Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου σε καθένα από τα επίπεδα κρίσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Κανονισμού,

(η)ορίζει ομάδες για τη διαχείριση της κρίσης και καθορίζει τον ρόλο τους,

(ι)περιλαμβάνει κατάλογο προκαθορισμένο ενεργειών για την εξασφάλιση διαθέσιμου φυσικού αερίου σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης.

Η παρούσα Απόφαση θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σχετικά Αρχεία:

1)Απόφαση ΡΑΕ 841/2022

2)Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 2022