Ξεκίνησε η χαρτογράφηση του βιομηχανικού οικοσυστήματος της χώρας

Ξεκίνησε η χαρτογράφηση του βιομηχανικού οικοσυστήματος της χώρας
Κυριακή, 25/09/2022 - 08:03

Επίσης, θα σχεδιαστεί, θα παραμετροποιηθεί και θα δημιουργηθεί μια Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα.

Με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, εντάχθηκε η πράξη: «Παροχή υπηρεσιών στη γενική γραμματείας Βιομηχανίας για την ανάπτυξη της Στρατηγικής Βιομηχανικής Μετάβασης της χώρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5180651 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Β. Ενίσχυση της Βιομηχανίας 2021-2025».

Σύμφωνα με την απόφαση οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα αφορούν:

Στη χαρτογράφηση του βιομηχανικού οικοσυστήματος της χώρας και την αναγνώριση των τομέων προτεραιότητας.

Στη σύνδεση της στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιομηχανική Μετάβαση με τους τομείς προτεραιότητας της χώρας.

Στην αναγνώριση και αξιοποίηση καλών πρακτικών και στοιχείων από αντίστοιχες πρωτοβουλίες και στρατηγικές σε εθνικό επίπεδο σε Χώρες της ΕΕ και ευρύτερα.

Στο σχεδιασμό βασικής Στρατηγικής Βιομηχανικής Μετάβασης (ΣΒΜ) για τη βιώσιμη παραγωγική ανάπτυξη της χώρας.

Στο σχεδιασμό οδικού χάρτη και πλάνου δράσεων για τη ΣΒΜ.

Στην υιοθέτηση κατάλληλων δομών διακυβέρνησης και παρακολούθησης της υλοποίησης του σχεδίου της ΣΒΜ.

Στη χαρτογράφηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του ΣΒΜ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς δημόσιους πόρους και ιδιωτικούς πόρους.

Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίστηκε η 20η Ιουλίου 2022 και η ημερομηνία λήξης της ορίστηκε στις 30 Ιουνίου 2024.

Στο μεταξύ εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και η πράξη «Παροχή υπηρεσιών καταγραφής, ψηφιοποίησης και ανάρτησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στοιχείων για κατάλληλα επιλεγμένους χώρους υποδοχής για επενδυτές σε εθνικό επίπεδο».

Ετοιμάζεται ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα γεωχωρικά δεδομένα

Σκοπός είναι η συγκέντρωση, επεξεργασία και δημιουργία ενός αρχείου (σε αριθμό γλωσσών που θα επιλεγούν στη μελέτη ωρίμανσης: ενδεικτικά Ελληνικά και Αγγλικά) που θα περιλαμβάνει στοιχεία και εξειδικευμένες πληροφορίες για επιλεγμένους βιομηχανικούς χώρους.

Επίσης, θα σχεδιαστεί, θα παραμετροποιηθεί και θα δημιουργηθεί μια Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Αντικείμενο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι η αποτύπωση και εν συνεχεία η αναζήτηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων των γεωχωρικών δεδομένων των σημείων ενδιαφέροντος. Δηλαδή, η πλατφόρμα θα παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

• Καταχώρηση των δεδομένων κάθε σημείου ενδιαφέροντος

• Αναζήτηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων

• Παραγωγή και εξαγωγή αναφορών

Επιπλέον, θα παρασχεθούν υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας και εκπαίδευσης προσωπικού (στελεχών της ΓΓΒ και άλλων πιθανών υπηρεσιών με αρμοδιότητες για επενδύσεις), καθώς και υπηρεσίες φιλοξενίας της πλατφόρμας στο cloud και συντήρησης υποστήριξης των χρηστών.

Ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίστηκε η 20/07/2022 και ημερομηνία λήξης η 30/06/2024.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 49.600,00 ευρώ και αφορά το ποσό που χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.