Μετάβαση της Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου της «ΚΕΝ Α.Ε.» στη «VOLTON A.E.»

Μετάβαση της Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου της «ΚΕΝ Α.Ε.» στη «VOLTON A.E.»
Πέμπτη, 07/09/2023 - 10:25

Η KEN υπέβαλε αίτημα στη ΡΑΑΕΥ για τη μεταβίβαση της άδειας προμήθειας φυσικού αερίου στη VOLTON

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΚΕΝ Α.Ε.», κάτοχος άδειας προμήθειας φυσικού αερίου που χορηγήθηκε βάσει της υπ΄αρθμ. 883/2017 απόφασης της ΡΑΑΕΥ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 1157/2020 απόφαση της ΡΑΑΕΥ, η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και εκπροσωπείται νομίμως, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων την υπ’αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ ΤΡ-03765 αίτηση μεταβίβασης της εν λόγω άδειας προμήθειας στην εταιρεία με την επωνυμία «VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «VOLTON A.E.» η οποία εδρεύει επί της οδού ΣΚΟΥΖΕ 14, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 18535, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4001/2011 και τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3430/2018).

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, μπορεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παρούσα δημοσίευση, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΑΕΥ αιτιολογημένες αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση μεταβίβασης, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.