Η ΡΑΕ επικαιροποίησε τον Κανονισμό Τιμολόγησης ΕΣΦΑ

Η ΡΑΕ επικαιροποίησε τον Κανονισμό Τιμολόγησης ΕΣΦΑ
Δευτέρα, 06/03/2023 - 08:25

Προς ενημέρωση της αγοράς και ιδίως των Χρηστών του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και των Χρηστών ΥΦΑ, αναρτάται ο επικαιροποιημένοςΚανονισμός Τιμολόγησης ΕΣΦΑ, όπως εγκρίθηκε από την Αρχή με την Απόφαση ΡΑΕ 98/2023 (υπό καθαρογραφή και δημοσίευση σε ΦΕΚ).

Με βάση τον Κανονισμό αυτό, ο Διαχειριστής ΔΕΣΦΑ Α.Ε. θα υποβάλει άμεσα πρόταση τιμολογίων για το έτος 2024, τα οποία η Αρχή θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση κατά τα ρητώς οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 2017/460.

Στόχοι του Κανονισμού

1. Ο Κανονισμός για τον υπολογισμό του Επιτρεπόμενου και του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, καθώς και των Συντελεστών Τιμολόγησης των Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου εναρμονίζεται προς τις δεσμευτικές αρχές του ενωσιακού πλαισίου και τις κατευθύνσεις της εθνικής νομοθεσίας, προκειμένου να διασφαλίζονται, αφενός η ασφάλεια εφοδιασμού και η παροχή στους Χρήστες υπηρεσιών υψηλής ποιότητας υπό όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας, ανταποδοτικότητας και διαφάνειας, αφετέρου η δυνατότητα του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ να ανακτά τις δαπάνες, στις οποίες προβαίνει στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων του, υπό όρους κοστοστρέφειας και αποδοτικότητας και με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη δυνατότητά του να επιτελεί την αποστολή του.

Συγκεκριμένα, αποσκοπείται:

α. τα Τιμολόγια του ΕΣΦΑ να αντικατοπτρίζουν το εύλογο κόστος, τον αποδοτικό και ανταποδοτικό χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών και της λειτουργίας του ΕΣΦΑ και το εύλογο επίπεδο προβλεψιμότητας των Τιμολογίων.

β. η διατήρηση της βιωσιμότητας και της χρηματοδοτικής ικανότητας του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ μέσω της επαρκούς διασφάλισης ότι ο Διαχειριστής θα διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για να:

- Καλύπτει τις εύλογες και αποδοτικές λειτουργικές του δαπάνες.

- Υλοποιεί και ανακτά τις αναγκαίες επενδύσεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της ισχύουσας νομοθεσίας.

- Επιτυγχάνει μακροπρόθεσμα εύλογη απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων.

γ. η παροχή κινήτρων στον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η αξιοπιστία του ΕΣΦΑ, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους Χρήστες του ΕΣΦΑ, η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και η ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Νόμου και η διασύνδεση μεταξύ των δικτύων αερίου.

δ. διαφανές, δίκαιο και αντικειμενικό πλαίσιο για τον καθορισμό του Εσόδου του Διαχειριστή και των Τιμολογίων του ΕΣΦΑ.

ε. ευχερέστερη κατανόηση των Χρηστών του ΕΣΦΑ σε σχέση με τα Τιμολόγια που αφορούν τόσο στην Υπηρεσία Μεταφοράς όσο και στην Βασική Υπηρεσία Εγκατάστασης ΥΦΑ και ιδίως του τρόπου καθορισμού και μεταβολής αυτών.