ΥΠΕΝ: Μέχρι τα τέλη του 2023 το επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου

ΥΠΕΝ: Μέχρι τα τέλη του 2023 το επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου
Δευτέρα, 30/08/2021 - 20:15

Μέχρι τα τέλη του 2023 αναμένεται να ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση του ε κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου που σχεδιάζει το ΥΠΕΝ.

Το βασικό βήμα προς την επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου είναι η εκπόνηση νέων Τεχνικών Κανονισμών για πέντε πεδία της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Για το σκοπό αυτό, το ΥΠΕΝ έχει ήδη προκηρύξει το σχετικό διαγωνισμό, μέσω του οποίου το ΥΠΕΝ θα επιλέξει τον εξειδικευμένο σύμβουλο που θα αναλάβει το έργο της εκπόνησης και παράδοσης Τεχνικών Κανονισμών, υπό μορφή κανονιστικού πλαισίου, που αφορούν τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου, αρμοδιότητας του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ.

Οι Τεχνικοί κανονισμοί, οι οποίοι στη συνέχεια θα ενσωματωθούν στο εθνικό κανονιστικό πλαίσιο ως υπουργικές και κοινές υπουργικές αποφάσεις, αφορούν τα εξής πεδία:

-Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, επιθεωρήσεων, ασφαλούς λειτουργίας, συντήρησης και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), χωρητικότητας άνω των 200 τόνων καθώς και πλωτών μονάδων αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU).

-Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, επιθεωρήσεων, ασφαλούς λειτουργίας, συντήρησης και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων εξόρυξης υδρογοναθράκων, περιλαμβανομένης και της σφράγισης των φρεάτων.

-Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, επιθεωρήσεων, ασφαλούς λειτουργίας, συντήρησης και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου.

-Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, επιθεωρήσεων, ασφαλούς λειτουργίας, συντήρησης και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών.

-Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, επιθεωρήσεων, ασφαλούς λειτουργίας, συντήρησης και πυροπροστασίας των χερσαίων αγωγών μεταφοράς αργού και πετρελαιοειδών προϊόντων καθώς και υποθαλάσσιων αγωγών μεταφοράς αργού, πετρελαιοειδών προϊόντων και φυσικού αερίου και εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η συνολική εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 304.838,71 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα είναι διάρκειας 18 μηνών, με δυνατότητα παράτασης χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού.