ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Παρατηρήσεις στη διαβούλευση της ΡΑΕ για τα απομακρυσμένα δίκτυα

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Παρατηρήσεις στη διαβούλευση της ΡΑΕ για τα απομακρυσμένα δίκτυα
Δευτέρα, 30/08/2021 - 12:46

Επιστολή προς τη ΡΑΕ απέστειλε η ΕΔΑ ΘΕΣΣ παραθέτοντας τις θέσεις της εταιρείας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ, για την τροποποίηση του Ρυθμιστικού Πλαισίου σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε παρακάτω την επιστολή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ προς την ΡΑΕ:

Το Ρυθμιστικό πλαίσιο για την υπηρεσία Εικονικού Αγωγού CNG υιοθετήθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 643 το έτος 2018 για 3ετή περίοδο. Έως την έκδοση της ανωτέρω Απόφασης, η δραστηριότητα CNG υπήρχε μόνον σε θεωρητικό επίπεδο, υπό το προηγούμενο μονοπωλιακό καθεστώς της αγοράς φυσικού αερίου.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ πέρασε από τη θεωρία στην πράξη. Το παράδειγμα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ δύναται να αποτελέσει πρότυπο για άλλους Διαχειριστές.

Σε εφαρμογή της απόφασης της ΡΑΕ το έτος 2018 και σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Αρχή Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, εγκαταστάθηκαν σε απομακρυσμένες περιοχές αποσυμπιεστές φυσικού αερίου που αποτελούν μέρος του Δικτύου Διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες καταναλωτές και πληθώρα επιχειρήσεων να συνδεθούν στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, βγαίνοντας από την ενεργειακή απομόνωση.

Είναι ευρέως γνωστά τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου, τόσο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και λόγω της εξοικονόμησης που παρέχει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η επιταχυνόμενη χρήση του φυσικού αερίου συμβάλλει καθοριστικά στους στόχους της Πολιτείας για την ταχεία απολιγνιτοποίηση της χώρας, καθώς αποτελεί μια καθαρή μορφή ενέργειας με μειωμένους ρύπους και περιβαλλοντικά οφέλη. Επιπλέον, δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και συνολικά θετικό αναπτυξιακό πρόσημο.

Ο Εικονικός Αγωγός «αντιγράφει» και διασφαλίζει -ως κύρια αρμοδιότητα του Διαχειριστή- τη διαρκή ροή και ασφαλή διανομή του φυσικού αερίου με χρήση ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων σε απομακρυσμένες περιοχές, οι Τελικοί Πελάτες των οποίων δεν εξυπηρετούνται από το φυσικό δίκτυο.

Ο Εικονικός Αγωγός υποκαθιστά και συμπληρώνει το φυσικό δίκτυο, σε περίπτωση που η επέκταση του τελευταίου, σε πρώιμο στάδιο, θα επιβάρυνε δυσανάλογα το αντάλλαγμα της Διανομής, λόγω μικρού αρχικού όγκου διανομής σε σύγκριση με το κόστος της επένδυσης για τη φυσική σύνδεση απομακρυσμένης περιοχής. Καθώς η κατασκευή του φυσικού δικτύου απαιτεί την οικονομική του βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα, δηλαδή την ύπαρξη πολλών Τελικών Πελατών και αντίστοιχα ποσοτήτων φυσικού αερίου σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι άμεσα εφικτό, ο Εικονικός Αγωγός καλύπτει την ανάγκη αυτή και δεν επιβαρύνει τα τιμολόγια των Τελικών Πελατών, τελώντας σε απόλυτη αναλογία προς τον σκοπό που επιτελείται.

Ο σκοπός του Εικονικού Αγωγού φυσικού αερίου και του φυσικού δικτύου διανομής είναι ταυτόσημος. Περιλαμβάνει τη διοχέτευση ποσοτήτων Φυσικού Αερίου και παράδοση στα Σημεία Παράδοσης και, ειδικότερα στην περίπτωση του Εικονικού Αγωγού, τη διακίνηση του φυσικού αερίου από την εγκατάσταση συμπίεσης έως τον αποσυμπιεστή και κατόπιν στον Τελικό Πελάτη, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση και χρήση του φυσικού αερίου.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση του Εικονικού Αγωγού, η μεταφορά του πεπιεσμένου φυσικού αερίου από το σημείο του συμπιεστή μέχρι το σημείο του αποσυμπιεστή και υπό την προϋπόθεση ότι, η διακίνηση αυτή διεξάγεται για να τροφοδοτηθεί ένα τοπικό δευτερογενές δίκτυο φυσικού αερίου (απομακρυσμένο δίκτυο) που δεν είναι συνδεδεμένο με το φυσικό δίκτυο διανομής, απόλλυται του αμιγώς ανταγωνιστικού (αυτοτελούς) χαρακτήρα της και αποτελεί τμήμα της συνολικής ρυθμιζόμενης δραστηριότητας Διανομής μέσω του Εικονικού Αγωγού.

Αυτό προκύπτει επειδή από λειτουργικής πλευράς, ο σκοπός της μεταφοράς φυσικού αερίου εξυπηρετεί, ως τμήμα του Εικονικού Αγωγού, την τροφοδοσία ενός τοπικού Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου, η κυριότητα και η διαχείριση του οποίου ανήκει στον οικείο Διαχειριστή Διανομής και δεν συνιστά κοινή οικονομική δραστηριότητα συνδεδεμένη με την ανταγωνιστική δραστηριότητα της προμήθειας. Συνεπώς, ο οικονομικός και κοινωνικός σκοπός του Εικονικού Αγωγού δεν θα μπορούσε να εκπληρωθεί, χωρίς την εν λόγω μεταφορά.

Το υπό διαμόρφωση πλαίσιο για την τροφοδοσία απομακρυσμένων περιοχών βοηθά την ανάπτυξη ιδιωτικών επενδύσεων σε εγκαταστάσεις συμπίεσης και μέσα μεταφοράς. Οποιοσδήποτε μπορεί να υλοποιήσει τέτοιες επενδύσεις, και με ανταγωνιστικούς όρους, είτε να τροφοδοτεί μεμονωμένους καταναλωτές, είτε να συμμετέχει στους διαγωνισμούς για την παροχή υπηρεσίας συμπίεσης και μεταφοράς.

Η λειτουργία του Εικονικού Αγωγού φυσικού αερίου δεν πρέπει να συγχέεται με την δραστηριότητα της Προμήθειας Φυσικού Αερίου. Όπως και στο φυσικό δίκτυο διανομής, και στο Απομακρυσμένο Δίκτυο που τροφοδοτείται με Εικονικό Αγωγό, η δραστηριότητα Προμήθειας διενεργείται με πλήρως ανταγωνιστικούς όρους και οι Προμηθευτές δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς. Ο Εικονικός Αγωγός δεν επηρεάζει δυσμενώς τη δραστηριότητα Προμήθειας. Αντίθετα, την ευνοεί, καθώς, ενισχύεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των Χρηστών του Δικτύου Διανομής και εντείνεται η οικονομική τους δραστηριότητα, λόγω της επέκτασης της σχετικής αγοράς και διακίνησης ποσοτήτων φυσικού αερίου σε περισσότερους Τελικούς Πελάτες. Στην κατεύθυνση αυτή, δύναται να συμβάλει περαιτέρω η τροφοδότηση περιοχών μέσω Εικονικής Διασύνδεσης.

Οι διαγωνισμοί για την παροχή της υπηρεσίας εικονικού αγωγού CNG διενεργούνται σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΡΑΕ με τις οποίες έχουν εγκριθεί οι όροι και τα κριτήρια διεξαγωγής των διαγωνισμών.

Οι Τελικοί Πελάτες του Απομακρυσμένου Δικτύου που τροφοδοτείται με Εικονικό Αγωγό έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα τον Προμηθευτή τους. Με την υπαγωγή της εξεταζόμενης δραστηριότητας σε ρυθμιζόμενη βάση, δεν προκαλείται διάκριση μεταξύ Τελικών Πελατών, είτε είναι Τελικοί Πελάτες στο φυσικό δίκτυο είτε στο εικονικό, επειδή όλοι οι Τελικοί Πελάτες καταβάλλουν το ίδιο αντάλλαγμα για την Βασική Δραστηριότητα. Τονίζεται δε, ότι στα Απομακρυσμένα Δίκτυα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ δραστηριοποιούνται 17 συνολικά Προμηθευτές, τους οποίους επιλέγουν ελεύθερα οι Τελικοί Πελάτες, ενώ ποσοστό άνω του 50% των νέων Τελικών Πελατών, επιλέγει σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού προμηθευτές φυσικού αερίου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά φυσικού αερίου μετά την απελευθέρωση και όχι αυτούς που κατείχαν το φυσικό μονοπώλιο έως το έτος 2017.

Αξίζει να αναφερθεί επιπλέον, η περίπτωση συμπίεσης και μεταφοράς φυσικού αερίου προς παράδοση σε μεμονωμένο Τελικό Πελάτη, η οποία δεν υπόκειται στη δραστηριότητα Διανομής και δεν εμπλέκεται με τη λειτουργία των Εταιρειών Διανομής. Συνιστά, στο σύνολό της, ανταγωνιστική δραστηριότητα, υπό την αρμοδιότητα των Προμηθευτών Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 643 από το 2018. Ωστόσο, έως σήμερα δεν έχει αναπτυχθεί ευρέως στην Ελλάδα, παρ’ ότι υπάρχουν εκατοντάδες ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις απομακρυσμένες από το δίκτυο, που θα μπορούσαν να ωφεληθούν.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Ανάπτυξης, εξετάζει και αξιολογεί, με τεχνικά και οικονομικά κριτήρια, και με σεβασμό στο κριτήριο της οικονομικής αποτελεσματικότητας των επενδύσεων, την ένταξη απομακρυσμένων δικτύων διανομής προς τροφοδότηση με Εικονικό Αγωγό, συνεκτιμώντας τις εναλλακτικές δυνατότητες τροφοδοσίας. Η ΡΑΕ αξιολογεί ετησίως προς έγκριση ή απόρριψη την εισήγηση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την ένταξη απομακρυσμένων περιοχών στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Περαιτέρω, το ισχύον και το προτεινόμενο πλαίσιο προβλέπει την εξέταση από την ΡΑΕ της λειτουργίας της δραστηριότητας Εικονικού Αγωγού και κατά συνέπεια η Αρχή προβαίνει σε πλήρη έλεγχο ενώ δύναται να ορίζει τυχόν προσαρμογή του πλαισίου, συνεκτιμώντας τις συνθήκες της αγοράς.

Συνοψίζοντας, οι κύριοι άξονες της ΕΔΑ ΘΕΣΣ αναφορικά με την ανάπτυξη απομακρυσμένων δικτύων διανομής είναι:

  1. Η ικανοποίηση της ζήτησης και των αιτήσεων σύνδεσης καταναλωτών σε απομακρυσμένες περιοχές.
  2. Η περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου και ενίσχυση της οικονομίας.
  3. Η προστασία του περιβάλλοντος.
  4. Η ασφάλεια εφοδιασμού των περιοχών.
  5. Η ασφάλεια κατά την διοχέτευση ποσοτήτων από το σημείο συμπίεσης στα σημεία παράδοσης των τελικών πελατών.
  6. Η ισότιμη πρόσβαση των Χρηστών Διανομής σε όλα τα Σημεία Παράδοσης, χωρίς την ανάγκη όρων πρόσβασης και περιορισμό της ελευθερίας των πελατών για επιλογή προμηθευτή.
  7. Η ισότιμη αντιμετώπιση των Τελικών Πελατών.
  8. Η χαμηλή χρέωση διανομής, ισότιμα προς όλους τους Καταναλωτές, και η οικονομική αποτελεσματικότητα.
  9. Διασφάλιση της ποιότητας του φυσικού αερίου και ορθή μέτρηση των ποσοτήτων.
  10. Η λειτουργική ανεξαρτησία του Διαχειριστή.

Πιστεύουμε, ότι όλες οι προτάσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη του φυσικού αερίου, εφόσον είναι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, και όχι μόνον θεωρητικές.

Είμαστε βέβαιοι, ότι με το νέο πλαίσιο δίνεται πνοή για την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου σε απομακρυσμένες περιοχές. Ιδιαίτερα δε με την Εικονική Διασύνδεση, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο υπό το οποίο μπορούν άμεσα να τροφοδοτηθούν περιοχές, εκτός των περιοχών Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, με συμπίεση φυσικού αερίου από τις ήδη λειτουργούσες εγκαταστάσεις συμπίεσης, χωρίς την ανάγκη νέων επενδύσεων και δαπανών που θα επιβάρυναν τους Καταναλωτές.

Εκτιμούμε ότι τα ανωτέρω εξυπηρετούνται από το σχέδιο της Απόφασης ΡΑΕ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο Καθ. Αθ. Δαγούμα και την Ολομέλεια της Αρχής, για την πρωτοβουλία διαμόρφωσης ενός μεταβατικού πλαισίου, που αποτελεί ομαλή συνέχεια του προηγούμενου.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι στη διάθεση της Αρχής για συνεργασία για τη διαμόρφωση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, μετά την μεταβατική περίοδο.