1η συνάντηση του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στο ΚΑΠΕ

1η συνάντηση του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στο ΚΑΠΕ
Πέμπτη, 03/11/2022 - 13:45

Ο Συνεργατικός Σχηματικός Καινοτομίας δραστηριοποιείται, με Φορέα Αρωγό το ΚΑΠΕ, στην ανάπτυξη προϊόντων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) που εξυπηρετούν την επίτευξη μηδενικής κατανάλωσης ή και θετικής συνεισφοράς των κτηρίων και υποδομών στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις 14 επιχειρήσεις του ΣΣΚ, με σημαντική εμπειρία και τεχνολογικά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών στον χώρο της πράσινης ενέργειας.

Ο ΣΣΚ υποστηρίζεται μέσω δύο Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Η πρώτη Πράξη, με τίτλο «Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για την Ανάπτυξη Συνδυαστικών Προϊόντων, Υπηρεσιών και Εφαρμογών Τεχνολογιών ΑΠΕ & ΕΞΕ σε Υποδομές Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης», στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε και η εν λόγω συνάντηση, αφορά στην υποστήριξη των δράσεων και την ανάπτυξη των υποδομών του Φορέα Αρωγού – ΚΑΠΕ, ενώ η δεύτερη, με τίτλο «Επιχειρησιακά Σχέδια Ανάπτυξης της Καινοτομίας ΑΠΕ-ΕΞΕ για εφαρμογή σε Υποδομές Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης», αφορά στην υποστήριξη των επιχειρήσεων για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων του ίδιου του ΣΣΚ.

Στόχος του ΣΣΚ είναι να δημιουργηθούν δυνατότητες ουσιαστικής και εποικοδομητικής συνεργασίας, ώστε να προκύψουν συνδυαστικά προϊόντα, υπηρεσίες και εφαρμογές, τα οποία θα μπορούν να εγκατασταθούν σε υποδομές που θα μετατραπούν σε υποδομές σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (κτήρια, εγκαταστάσεις, κ.λπ.), σε πλήρη συνέπεια με την ευρωπαϊκή και εθνική ενεργειακή πολιτική. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις υποδομές του οικιακού και τριτογενούς τομέα στην Ελλάδα αποδίδεται περίπου το 45% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης και το 65% της συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης της χώρας. Έτσι, τα αποτελέσματα της Δράσης του ΣΣΚ αναμένεται ότι θα συνδράμουν σημαντικά στη βελτίωση υπαρχόντων τεχνολογικών προϊόντων ΑΠΕ και ΕΞΕ, στην ευέλικτη ενσωμάτωσή τους σε υφιστάμενες υποδομές, αλλά και στη δημιουργία νέων ενεργειακά αποδοτικών υποδομών.

Στη συνάντηση απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ Δρ Σπυρίδων Οικονόμου, ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και κήρυξε την έναρξη των εργασιών ενός εξαιρετικού Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στον τομέα της Ενέργειας, ο οποίος αναμένεται να συμβάλει στη βέλτιστη επίτευξη του σκοπού του ΚΑΠΕ για την προώθηση των ΑΠΕ, της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας στη χώρα μας. Μέτρο επιτυχίας του εγχειρήματος, τόνισε ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ, θα αποτελέσει η παραγωγή εμπορικά αξιοποιήσιμων και μετρήσιμων τεχνικών λύσεων, που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς ΑΠΕ και ΕΞΕ στην χώρα μας.

Στην τοποθέτησή του, ο Γενικός Διευθυντής του ΚΑΠΕ Δρ Λάμπρος Πυργιώτης καλωσόρισε τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων στο ΚΑΠΕ και επισήμανε την ιδιαίτερη σημασία της υποστήριξης του όλου εγχειρήματος με τη συμμετοχή σημαντικών επιχειρήσεων της χώρας. Παράλληλα, ανέδειξε τη στενή σύνδεση των στόχων του ΣΣΚ του ΚΑΠΕ με τις τρέχουσες ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές στον τομέα της ενέργειας και υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις του ΣΣΚ στη δημιουργία και ανάπτυξη μιας πρωτοπόρου αγοράς για τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν από τα στελέχη του ΚΑΠΕ και τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις οι δράσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα, συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα και οι συνέργειες μεταξύ του Φορέα Αρωγού και των 14 επιχειρήσεων του ΣΣΚ.

Το ΚΑΠΕ και η Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που συντονίζει την Πράξη θέτουν ως μεγάλη προτεραιότητα την προώθηση και υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τη διευκόλυνση της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της ανάπτυξης προϊόντων ΑΠΕ-ΕΞΕ, μέσω του ΣΣΚ. Η προώθηση των αποτελεσμάτων των έργων του ΣΣΚ θα αναδείξει τα σημαντικά πλεονεκτήματα και οφέλη που θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό από την υιοθέτηση και χρήση των αναμενόμενων καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών ΑΠΕ-ΕΞΕ στην χώρα μας.