ΡΑΑΕΥ: Καθορισμός Περιθωρίων Απορρόφησης ισχύος ανά Τεχνολογία Σταθμών ΑΠΕ

ΡΑΑΕΥ: Καθορισμός Περιθωρίων Απορρόφησης ισχύος ανά Τεχνολογία Σταθμών ΑΠΕ
Παρασκευή, 08/09/2023 - 12:38

Καθορισμός Περιθωρίων Απορρόφησης ισχύος ανά Τεχνολογία Σταθμών ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΥΒΣ, σε αυτόνομα συστήματα ΜΔΝ

Η ΡΑΑΕΥ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της βάσει του άρθρου 14 του ν. 4685/2020, του άρθρου 16 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 221 του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, και τις σχετικές πρότυπες συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, εκδίδει την παρούσα υπ’ αριθμ.Ε-74/2023 Απόφασή της, ο σκοπός της οποίας έγκειται στον προσδιορισμό των περιθωρίων ανάπτυξης ισχύος σταθμών ΑΠΕ και ΥΒΣ ανά αυτόνομο ΗΣ των ΜΔΝ, όπου δεν υπάρχουν εγκεκριμένα περιθώρια και στην επικαιροποίηση αυτών που έχουν ήδη εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 616/2016 Απόφαση της Αρχής, καθώς και στον προσδιορισμό των καμπυλών Μη Εντασσόμενης Ενέργειας (ΜΕΕ) των ελεγχόμενων σταθμών παραγωγής (ΥΒΣ, ΣΒΒελκαι Γ/Θ όπου εξετάστηκε).

Η παρούσα Απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στο διαδίκτυο μέσω του Προγράμματος Διαύγεια.

Σχετικά Αρχεία:

1)Απόφαση ΡΑΑΕΥ Ε-74/2023[ΦΕΚ Β’ 4668/21.7.2023]