Διακοπές ρεύματος: Στο μικροσκόπιο της ΡΑΕ το πλαίσιο αποζημίωσης

Διακοπές ρεύματος: Στο μικροσκόπιο της ΡΑΕ το πλαίσιο αποζημίωσης
Πέμπτη, 06/04/2023 - 06:40

Το ζήτημα των εκτεταμένων διακοπών ρεύματος απασχολεί τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας η οποία απευθύνθηκε σε εξωτερικό σύμβουλο για το σχεδιασμό ρύθμισης, ενώ και ο ΔΕΔΔΗΕ έχει παρουσιάσει τη δική του πρόταση.

Οι πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια μετά από κακοκαιρίες στη χώρα μας δημιούργησαν την ανάγκη να υπάρξει ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την αποζημίωση των πολιτών.

Όπως τονίζει η ΡΑΕ «καθίσταται επιτακτική η ανάγκη συμπλήρωσης του υφιστάμενου πλαισίου ώστε, αφενός να παρέχεται οικονομική ανακούφιση σε όλους τους πολίτες που αποστερούνται της αδιάλειπτου τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια, με αναλογικά και αντικειμενικά κριτήρια, αφετέρου να παρέχονται επαρκή και αποτελεσματικά κίνητρα στον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του, ακόμη και σε περιπτώσεις εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών».

Η ΡΑΕ υπέβαλε σε διαβούλευση ένα κείμενο με τίτλο «σχέδιο ρύθμισης για την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος από τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ, σε καταναλωτές του ΕΔΔΗΕ οι οποίοι υφίστανται διακοπές ηλεκτροδότησης μεγάλης διάρκειας».

Τι προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ προτείνει σε περιπτώσεις μακρών διακοπών λόγω έκτακτων φυσικών φαινομένων: Καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος για διακοπή άνω των 72 ωρών και μέγιστο οικονομικό αντάλλαγμα ανα παροχή 2.000 ευρώ.

Τι ισχύει μέχρι τώρα

Να σημειωθεί πως ο ΔΕΔΔΗΕ έχει θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα «εγγυημένες υπηρεσίες», όπου προβλέπεται η καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος σε καταναλωτές Μέσης Τάσης.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται αποζημίωση καταναλωτών για βλάβες συσκευών λόγω τυχαίας αποκοπής του ουδετέρου αγωγού δικτύου. «Το χρονικό όριο για την υποβολή του σχετικού αιτήματος αποζημίωσης καθορίζεται στις δέκα εργάσιμες ημέρες. β) Το μέγιστο ύψος της αποζημίωσης για βλάβες συσκευών που προκαλούνται από τυχαία διακοπή του ουδετέρου αγωγού του Χαμηλής Τάσης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ορίζεται στο ποσό των 600 ευρώ, ανεξαρτήτως τύπου παροχής. Το ύψος της αποζημίωσης ανά συμβάν και Καταναλωτή για τις περιπτώσεις αυτές καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου κατά περίπτωση και είναι ανάλογο της ζημίας που υπέστησαν οι συσκευές του Καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν συνυπαιτιότητα του Καταναλωτή στην επέλευση του συμβάντος και στο εύρος της προκληθείσας ζημίας, που ενδέχεται να μειώνει το ύψος της δυνητικής αποζημίωσης».