Η απόφαση της ΡΑΕ για το ρυθμιζόμενο έσοδο του ΑΔΜΗΕ

Η απόφαση της ΡΑΕ για το ρυθμιζόμενο έσοδο του ΑΔΜΗΕ
Τετάρτη, 18/01/2023 - 06:34

Στα 68,7 εκατ. ευρώ το ποσό από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις για τη μείωση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος.

Με απόφαση της ΡΑΕ μειώνεται το ρυθμιζόμενο έσοδο του ΑΔΜΗΕ για το 2023 κατά 68,7 εκατ. ευρώ μέσω της μείωσης των χρεώσεων χρήσης δικτύου για όλους τους καταναλωτές.

Η απόφαση της ΡΑΕ αφορά τη χρήση από τον ΑΔΜΗΕ, του εισοδήματος συμφόρησης από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας.

Το συνολικό ποσό που συγκέντρωσε ο ΑΔΜΗΕ ως έσοδα συμφόρησης από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας ανέρχεται σε 75.805.940,22 ευρώ.

Τα έσοδα αυτά αφορούν αθροιστικά, τον Δεκέμβριο του 2021 και τη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2022 και βάσει των σχετικών κανονισμών του ACER και ορισμένες παραδοχές της Ρυθμιστικής Αρχής σχετικά με τις δαπάνες και τις επενδύσεις του Διαχειριστή, το ποσό των 68.674.943,39 ευρώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να μειωθούν οι χρεώσεις χρήσης συστήματος το 2023.

Για το υπόλοιπο μέρος των εσόδων, η απόφαση της ΡΑΕ προβλέπει τη διάθεση 6.530.996,83 ευρώ για την ολοκλήρωση της διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας «Νέα Σάντα-Μαρίτσα» εντός του έτους 2023 και 600.000 ευρώ για το έργο της διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.

Όλα τα ποσά, όπως αναφέρει η απόφαση της ΡΑΕ για τη «Χρήση εισοδήματος συμφόρησης από́ την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας βάσει του Κανονισμού́ 943/2019 του Ευρωπαϊκού́ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» προέρχονται από τα στοιχεία που απέστειλε ο ΑΔΜΗΕ στην Αρχή και αφορούν σε έσοδα 75.805.940,22 ευρώ και σε συνολικές δαπάνες 298.605,87 ευρώ για τις δημοπρασίες τύπου JAO (207.043,37 ευρώ) και SEE CAO (91.562,50 ευρώ), για το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα κόστη αυτά θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ για το 2023, σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΑΔΜΗΕ στην σχετική εισήγηση του είχε ζητήσει να χρησιμοποιήσει ποσό 31.000.721,45 ευρώ για την κάλυψη του κόστους δύο έργων διεθνών διασυνδέσεων και συγκεκριμένα:

α) για τη διασύνδεση Ελλάδας-Τουρκίας, συνολικού κόστους 24,2εκατ. ευρώ

β) για την ολοκλήρωση της διασυνδετικής γραμμής «400kV Νέα Σάντα-Μαρίτσα» (διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας), ύψους 6,8εκατ. ευρώ.

Ας σημειωθεί ότι το συνολικό κόστος της γραμμής «Νέα Σάντα-Μαρίτσα» ανέρχεται στα 11.300.721,45 ευρώ, όμως τμήμα αυτού του ποσού, όπως αναφέρει η ΡΑΕ και συγκεκριμένα 269.724,62 ευρώ αφορά σε μελέτες και έχει χρηματοδοτηθεί από το μηχανισμό «Connecting Europe Facility-CEF. Ως εκ τούτου το ποσό αυτό αφαιρείται ενώ έχει εγκριθεί και η διατήρηση 4,5 εκατ.ευρώ στο Αποθεματικό.

Όσον αφορά στη διασύνδεση Ελλάδας-Τουρκίας, η ΡΑΕ επισημαίνει ότι το έργο πρόκειται να ξεκινήσει το 2023 και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2029, ενώ οι περισσότερες δαπάνες πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 2027- 2029.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ όπως αναφέρει η σχετική απόφαση «έκρινε σκόπιμο να εγκρίνει την κάλυψη του κόστους του έργου από το έσοδο που προέκυψε από το εισόδημα συμφόρησης των μηνών Δεκέμβριος 2021 – Σεπτέμβριος 2022, μόνο αναφορικά με το ποσό των 600.000 ευρώ το οποίο αφορά σε δαπάνες του έτος 2023, και να διαθέσει το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή 68.674.943,39 ευρώ, για την μείωση του Απαιτούμενου Εσόδου 2023».

Το κόστος του έργου διασύνδεσης Ελλάδας- Τουρκίας πρόκειται να καλυφθεί σταδιακά μέσω αντίστοιχων εσόδων από διασυνδετικά δικαιώματα που θα συγκεντρωθούν τα επόμενα έτη, παράλληλα με την υλοποίηση του έργου.