Τροποποίηση της προκήρυξης για την υλοποίηση του Ειδικού Πιλοτικού Έργου της Αστυπάλαιας

Τροποποίηση της προκήρυξης για την υλοποίηση του Ειδικού Πιλοτικού Έργου της Αστυπάλαιας
Παρασκευή, 30/09/2022 - 12:42

Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 1/2022 Τεύχους Προκήρυξης με τίτλο «Ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την υλοποίηση του Ειδικού Πιλοτικού Έργου στο ηλεκτρικό σύστημα της νήσου Αστυπάλαιας – Χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού υβριδικού σταθμού Ειδικού Πιλοτικού Έργου και ένταξη αυτού σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης», όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 488/2022 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 2796/06.06.2022), και τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 595/2022 (ΦΕΚ Β’ 3778/1807.2022) Aπόφαση ΡΑΕ.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 151 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α’ 167), με την παρούσα, υπ’ αριθ.732/2022 Απόφασή της, τροποποιεί την υπ’ αριθμ.488/2022 Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.595/2022 Απόφαση, ως προς το υπ’αριθμ. 1/2022 Τεύχος Προκήρυξης με τίτλο «Ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την υλοποίηση του Ειδικού Πιλοτικού Έργου στο ηλεκτρικό σύστημα της νήσου Αστυπάλαιας – Χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού υβριδικού σταθμού Ειδικού Πιλοτικού Έργου και ένταξη αυτού σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης» (ΦΕΚ Β’ 2796/06.06.2022)».

Η παρούσα Απόφαση θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σχετικά Αρχεία:

1)Απόφαση ΡΑΕ 732/2022

2)Τρία (3) αρχεία μορφής xls για τη διευκόλυνση των Συμμετεχόντων στις Ενεργειακές προσομοιώσεις:

α)Χρονοσειρές Φορτίου ΗΣ Αστυπάλαιας

β)Χρονοσειρές ΦΒ παραγωγής

γ)Χρονοσειρές κατανάλωσης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο)

3)Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/14090/679/2022«Ειδικό πλαίσιο για την υλοποίηση και λειτουργία του Ειδικού Πιλοτικού Έργου στη νήσο Αστυπάλαια σύμφωνα με το άρθρο 151 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167).»

4)Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/54284/2694/2022«Τύπος και περιεχόμενο Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του Ειδικού Πιλοτικού Έργου στη νήσο «Αστυπάλαια», σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν. 4495/2017»

5)Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/54283/2693/2022«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/14090/679/14.02.2022 υπουργικής απόφασης «Ειδικό πλαίσιο για την υλοποίηση και λειτουργία του Ειδικού Πιλοτικού Έργου στη νήσο Αστυπάλαια σύμφωνα με το άρθρο 151 του ν. 4495/2017 (Α’ 167)» (Β’ 772)»

6)Παραρτήματα Προκήρυξης σε word προς διευκόλυνση των Συμμετεχόντων

Για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, έκαστος ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στη ΡΑΕ, κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη 01/2022,εντός προθεσμίας τριών (3) μηνώναπό την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας υπ’ αριθ. 732/2022 Απόφασης σε ΦΕΚ.

Επιπλέον, προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων, διευκρινίζεται ότι επί του ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου που θα υποβληθεί στη ΡΑΕ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 10.1 της Προκήρυξης, εκτός από το Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία του Συμμετέχοντος, αναγράφεται και το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του Συμμετέχοντος, εάν αυτός είναι νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 10.3.3, καθώς και το email επικοινωνίας με αυτούς, προκειμένου να μπορέσει η ΡΑΕ να επικοινωνήσει για την αποσφράγιση των φακέλων βάσει των προβλέψεων του άρθρου 11 της Προκήρυξης.