ΥΠΕΝ: Καθορισμός παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας

ΥΠΕΝ: Καθορισμός παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας
Τρίτη, 21/06/2022 - 13:41

ΔΕΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΗΡΩΝ, ELPEDISON KAI NRG οι 5 προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με το μεγαλύτερο συνολικό μερίδιο της αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Καθορίστηκαν σύμφωνα με τις δηλώσεις φορτίου που υπέβαλαν στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας κατά το μήνα Μάιο, οι πάροχοι Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Βάσει της σχετικής Απόφασης που αναρτήθηκε στο διαύγεια καθορίζονται οι πέντε (5) Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με το μεγαλύτερο συνολικό μερίδιο της αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, βάσει των δηλώσεων φορτίου τις οποίες υπέβαλαν στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «ΕΧΕ Α.Ε.»), κατά το μήνα Μάιο 2022, ως εξής:

Πίνακας Ι: Μερίδιο Αγοράς των Προμηθευτών στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα σύμφωνα με τις δηλώσεις φορτίου

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΣ

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

63,36%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑE

7,34%

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

6,89%

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6,49%

NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4,6%

Ο επιμερισμός των πελατών σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας μεταξύ των προμηθευτών γίνεται κατ’ αναλογία του αριθμού των μετρητών που εκπροσωπεί ο καθένας, ως προς το μεταξύ τους σύνολο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας ΙΙ: Αναλογία του αριθμού των μετρητών που εκπροσωπεί έκαστος εκ των 5 προμηθευτών στο μεταξύ τους σύνολο στο Διασυνδεδεμένο σύστημα.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (%)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

4.979.695

83%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑE

291.512

5%

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

243.195

4%

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

273.561

5%

NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

176.356

3%

Η παροχή της υπηρεσίας αφορά την περίοδο 2 χρόνων, από την ανάληψη της υποχρέωσής τους, με ημερομηνία έναρξης στις 23 Ιουνίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/06/2022 - 13:48