Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Τρίτη, 09/11/2021 - 11:14

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Οκτώβριο 2021 υπολογίσθηκε ως εξής :

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ_2021 ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά 192,39
Φ/Β 192,51
ΜΥΗΣ 203,50
Βιομάζα 204,03
ΣΗΘΥΑ 204,03