Τροποποίησης Άδειας Διανομής και Άδειας Διαχείρισης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Τροποποίησης Άδειας Διανομής και Άδειας Διαχείρισης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ
Δευτέρα, 27/09/2021 - 12:48

Ανακοίνωση τροποποίησης Άδειας Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΔΑ ΘΕΣΣ», η οποία είναι κάτοχος Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 1314/2018 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, υπέβαλε αίτηση τροποποίησης (ΤΡ-02870/06.05.2021) της Άδειας, που αφορά στη μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας από:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 51%, ENI GAS E LUCE SPA 49%

σε:

ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. 51% ENI GAS E LUCE SPA 49%,

σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Ανακοίνωση τροποποίησης της Άδειας Διαχείρισης ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΔΑ ΘΕΣΣ», η οποία είναι κάτοχος Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 1315/2018 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, υπέβαλε αίτηση τροποποίησης (ΤΡ-02870/06.05.2021) της Άδειας, που αφορά στη μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας από:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 51%, ENI GAS E LUCE SPA 49%

σε:

ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. 51% ENI GAS E LUCE SPA 49%,

σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ