Έγκριση Πινάκων Ποσών Εγγυήσεων προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022

Έγκριση Πινάκων Ποσών Εγγυήσεων προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022
Δευτέρα, 27/09/2021 - 12:51

Προς άμεση ενημέρωση των συμμετεχόντων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και αναφορικά με την καταβολή εγγυήσεων στους αρμόδιους Διαχειριστές, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις χρήσης δικτύου (ΧΧΔ), ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προβαίνει στην ανάρτηση των ακόλουθων αποφάσεων, οι οποίες έχουν αποσταλεί προς δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως:

  • Απόφαση ΡΑΕ υπ. αριθμ. 725/2021 με θέμα: «Έγκριση Πίνακα Ποσών Εγγυήσεων για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. YA YΠEN/ΔHE/71867/1033/27.7.2021 (ΦΕΚ Β’ 3635) και την Απόφαση ΡΑΕ 534/2021 (ΦΕΚ Β’ 3292)»
  • Απόφαση ΡΑΕ υπ. αριθμ. 662/2021 με θέμα: «Έγκριση Πίνακα Ποσών Εγγύησης για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων προς την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. YA YΠEN/ΔHE/71867/1033/27.7.2021 (ΦΕΚ Β’ 3635)»