Αλλαγές πριν κλείσει η βουλή για αποθήκευση ενέργειας και ενεργειακό συμψηφισμό

Αλλαγές πριν κλείσει η βουλή για αποθήκευση ενέργειας και ενεργειακό συμψηφισμό
Τετάρτη, 12/04/2023 - 06:48

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δυνατότητα στον κάτοχο άδειας αποθήκευσης ενέργειας για κατάτμηση σε επιμέρους σταθμούς.

Στο πολυνομοσχέδιο -σκούπα του υπουργείου Εσωτερικών «χώρεσε» κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και μια τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που περιλαμβάνει αλλαγές σε σχέση με τις άδειες των έργων αποθήκευσης ενέργειας και σε σχέση με τις αρμοδιότητες εκτέλεσης των προγραμμάτων ενεργειακού συμψηφισμού.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δυνατότητα στον κάτοχο άδειας αποθήκευσης ενέργειας για κατάτμηση σε επιμέρους σταθμούς. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εκδοθούν αντίστοιχες άδειες, όπως βέβαια και στην περίπτωση συνένωσης. Παράλληλα εντός τριών μηνών από την ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θα πρέπει να υποβάλλουν οι κάτοχοι των αδειών παραγωγής ενέργειας τα απαραίτητα έγγραφα. Σε σχέση με τα προγράμματα ενεργειακού συμψηφισμού Φορέας υλοποίησης ορίζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να ανατίθενται αρμοδιότητες υλοποίησης σε άλλο Φορέα.

Αναλυτικότερα:

Άρθρο 4

1. άρθρο 132ΣΤ του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί διαδικασίας υποβολής αίτησης, προστίθεται παρ. 12 ως εξής:

«12. Ο κάτοχος άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να προβαίνει σε κατάτμηση σε επιμέρους σταθμούς που ανήκουν ίδιο κατόπιν απόφασης του Φορέα Αδειοδότησης άπαξ και εφόσον τα νέα πολύγωνα εγκατάστασης των σταθμών που προκύπτουν είναι υποσύνολα του αρχικού. Σε περίπτωση κατάτμησης της άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, εκδίδονται αντίστοιχες άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σε περίπτωση συνένωσης αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ τους, εκδίδεται, αντιστοίχως, άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η διάρκεια ισχύος νέας άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας εκκινεί από ημερομηνία έκδοσης παλαιότερης άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας αυτών που συνενώνονται».

2. τρίτο εδάφιο παρ. 2 του άρθρου 132Η του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται και παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Εντός τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), οι κάτοχοι των αδειών της παρ. 1 υποβάλλουν τα έγγραφα της περ. (α) παρ. του άρθρου 132ΣΤ για έκδοση αντίστοιχων αδειών αποθήκευσης. Η διάρκεια ισχύος των αδειών παρ. 1, έναρξη της οποίας είναι η ημερομηνία έκδοσης, πριν έναρξη ισχύος του παρόντος, εκάστης εκ των σχετικών αδειών, τροποποιείται αυτοδίκαια ως προς λήξη της σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 132Ε. Επιτρέπεται υποβολή αιτήσεων για τροποποίηση και άπαξ κατάτμηση και ενοποίηση των αδειών τους. Σε περίπτωση αίτησης για τροποποίηση, κατάτμηση αδειών παρ. 1, υποβάλλεται Ρ.Α.Α.Ε.Υ. σύνολο των εγγράφων και στοιχείων των άρθρων 132Ε έως 132ΣΤ που αφορούν έκδοση άδειας αποθήκευσης.».

Άρθρο 5

Φορείς και πηγή χρηματοδότησης για τα Προγράμματα ενεργειακού συμψηφισμού και αυτοπαραγωγής

1. Φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων που προκηρύσσονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6ΙΣΤ και παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) ορίζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να ανατίθενται αρμοδιότητες υλοποίησης σε άλλο Φορέα. Στην περίπτωση αυτή καταγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των Φορέων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση, καθορίζεται Φορέας Διαχείρισης και περιγράφονται οι σχετικές αρμοδιότητές του, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για ανάληψη, εκπλήρωση και εποπτεία άσκησης των καθηκόντων που απορρέουν από αυτή.

2. Τα προγράμματα της παρ. 4 του άρθρου 6ΙΣΤ του ν. 3568/2006 και παρ. 4 του άρθρου 14 του ως άνω νόμου δύνανται να χρηματοδοτούνται από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από άλλες πηγές, προϋπολογισμός και πηγή των οποίων ορίζονται εκάστοτε απόφαση.

Άρθρο 6

Πρόγραμμα επιδότησης αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και εξοπλισμού επιχειρήσεις Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών δύναται να προκηρύσσονται δράσεις, χρηματοδοτούμενες από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από άλλες πηγές, που αφορούν αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και εξοπλισμού επιχειρήσεις και ανακύκλωση των αποσυρόμενων συστημάτων και εξοπλισμού μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από πιστοποιημένους Φορείς, σύμφωνα με τον ν. 4819/2021 (Α’ 129).

2. Με την απόφαση της παρ.1 καθορίζονται προϋπολογισμός σχετικής δράσης, τα επιλέξιμα προς χρηματοδότηση και απόσυρση συστήματα και εξοπλισμός, χρηματοδότησης αυτών, οι δικαιούχοι δράσης, η διάρκεια και οι διαδικασίες εφαρμογής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι συνέπειες τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων δράσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για εφαρμογή της.

3. Φορέας υλοποίησης των δράσεων παρούσας ορίζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, του Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την απόφαση της παρ. 1 προβλέπονται οι αρμοδιότητες του Φορέα υλοποίησης, τα καθήκοντα και οι όροι υλοποίησης των δράσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο Θέμα σχετικά με την ανάληψη, εκπλήρωση και εποπτεία άσκησης των καθηκόντων που απορρέουν από αυτήν.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών δύναται να ορίζονται ως αρμόδιοι Φορείς για πιστοποίηση αντικατάστασης και απόσυρσης των συστημάτων και του εξοπλισμού, καθώς και για καταβολή χρηματοδότησης στους δικαιούχους, οι εγκεκριμένοι, ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, Φορείς, σύμφωνα με τον ν. 4819/2021, που διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία υλοποίησης παρόμοιων προγραμμάτων. Στην περίπτωση αυτή, στην απόφαση της παρούσας, καθορίζονται επιπλέον η διαδικασία, οι όροι της μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. ή των πόρων από άλλη πηγή προς τους φορείς αυτούς, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την υλοποίηση των δράσεων. Αν απαιτείται κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Φορέων που συνδέονται αποκλειστικά με την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν Πλαίσιο δράσης, δύναται με την ίδια απόφαση να προσδιορίζεται το ποσοστό επί του προϋπολογισμού των δράσεων που διαχειρίζονται, το οποίο δεν υπερβαίνει το ενάμισι τοις εκατό (1,5%), που καταβάλλεται για κάλυψη των σχετικών δαπανών.