Ανακοίνωση αιτήσεων για χορήγηση και τροποποίηση αδειών αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2023

Ανακοίνωση αιτήσεων για χορήγηση και τροποποίηση αδειών αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2023
Παρασκευή, 27/01/2023 - 15:39

Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιανουαρίου 2023.

Δείτε εδώ τον πίνακα

Αιτήσεις τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιανουαρίου 2023.

Δείτε εδώ τον πίνακα

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει, εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης, αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε. Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.