Διασυνδεσιμότητα και γρήγορες αδειοδοτήσεις τα στοιχήματα για τα υπεράκτια αιολικά

Διασυνδεσιμότητα και γρήγορες αδειοδοτήσεις τα στοιχήματα για τα υπεράκτια αιολικά
Τρίτη, 28/03/2023 - 05:43

Το ζήτημα στην Ελλάδα είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για την αδειοδότηση των αιολικών πάρκων.

Η χώρα μας διαθέτει ένα πλούσιο αιολικό δυναμικό σε σχέση με αρκετές χώρες των Βαλκανίων. Ωστόσο το ζήτημα στην Ελλάδα είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για την αδειοδότηση των αιολικών πάρκων. Όπως αναφέρουν μάλιστα παράγοντες της αγοράς υπάρχουν έργα που ξεκίνησαν να αδειοδοτούνται μια δεκαετία πριν. Μάλιστα προσθέτουν πως θα πρέπει να είναι στρατηγικός στόχος της χώρας μας η διασυνδεσιμότητα με άλλες χώρες της Ευρώπης.

Το περασμένο καλοκαίρι η ελληνική πολιτεία ψήφισε το νομοθετικό έργο για την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Φορέας ελέγχου των έργων είναι η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων. Σύμφωνα με το άρθρο 55 για την προώθηση των πιλοτικών υπεράκτιων αιολικών πάρκων που ψηφίστηκε στο πρόσφατο ενεργειακό νομοσχέδιο «η έγκριση Περιοχής Πρώτης Επιλογής για ΑΠΕ γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, κατόπιν Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Με το προεδρικό διάταγμα: (α) ορίζονται οι όροι ανάπτυξης των έργων ΑΠΕ, η κατανομή των περιοχών εγκατάστασης και η μέγιστη ισχύς των έργων σε κάθε περιοχή εγκατάστασης, (β) εγκρίνονται οι κατευθύνσεις, όροι και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Πιο αναλυτικά στο άρθρο αναφέρεται πως «τα έργα ΑΠΕ που αναπτύσσονται εντός Περιοχών Πρώτης Επιλογής για ΑΠΕ, σύμφωνα με τους όρους και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της παρ. 2, και τα οποία ευρίσκονται εκτός προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, εξαιρούνται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση του ν. 4014/2011 (Α’ 209).». Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 174 του ν. 4964/2022 (Α’ 150), περί πιλοτικής εφαρμογής των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, προστίθεται εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:«1. Η θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται νοτίως της ακτογραμμής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και βορείως-βορειοανατολικώς της Σαμοθράκης, ορίζεται ως περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών Έργων ΥΑΠ, για Έργα ΥΑΠ μέχρι συνολικής ισχύος εξακοσίων (600) MW. Με τη διαδικασία του άρθρου 7α του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), τμήμα της περιοχής του πρώτου εδαφίου οριοθετείται ως Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ, ενώ με την ίδια διαδικασία, τμήμα της περιοχής του πρώτου εδαφίου οριοθετείται ως Περιοχή Πρώτης Επιλογής Α.Π.Ε.».

Επιπλέον προβλέπεται πως «οι κάτοχοι υφιστάμενων αδειών Παραγωγής ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων για έργα ΥΑΠ και οι κάτοχοι εκκρεμών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΑΕΥ, για την έκδοση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων, για τα οποία μέρος των έργων εντάσσεται στην περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών έργων ΥΑΠ της παρ. 1, δύνανται να αποκτήσουν Άδεια Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων για όλη την ευρύτερη Περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών Έργων ΥΑΠ της παρ. 1, κατά παρέκκλιση των παρ. 2, 5 και 7 του άρθρου 69. Για τη χορήγηση Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων του πρώτου εδαφίου, υποβάλλεται στον Φορέα ΥΑΠ σχετική αίτηση. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου. Ο Φορέας ΥΑΠ αξιολογεί τις αιτήσεις και εκδίδει τις σχετικές Άδειες Έρευνας ΥΑΠ, εντός τριάντα (30) ημερών, από 259 την υποβολή της σχετικής αίτησης, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1, και τις παρ. 3, 4 και 6 του άρθρου 70. Η Άδεια Έρευνας ΥΑΠ του παρόντος έχει διάρκεια ισχύος τρία (3) έτη από την έκδοσή της και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον κάτοχο αυτής. 17. Για τη χορήγηση Άδειας Έρευνας ΥΑΠ, της παρ. 16 απαιτούνται με την υποβολή της αίτησης προς τον Φορέα ΥΑΠ η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής Άδειας Έρευνας ΥΑΠ και αποδεικτικό κατάθεσης εφάπαξ Τέλους Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Ερευνών που ανέρχεται σε ποσό δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €). Το ύψος της εγγυητικής επιστολής του πρώτου εδαφίου ορίζεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (10.000 €/MW), βάσει της μέγιστης ισχύος των υφιστάμενων αδειών παραγωγής ή βεβαιώσεων ειδικών έργων τους ή εκκρεμών αιτήσεών τους που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΑΕΥ. Η Εγγυητική Επιστολή Άδειας Έρευνας ΥΑΠ επιστρέφεται κατόπιν αιτήματος του κατόχου της Άδειας Έρευνας ΥΑΠ με την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της Άδειας Έρευνας ΥΑΠ, ή με τη λήξη ή ακύρωση της Άδειας Έρευνας ΥΑΠ. 18. Για τη διασύνδεση των Έργων ΥΑΠ του παρόντος με τμήματα του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, δεσμεύεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος ισχύς εξακοσίων (600) MW.».