Οι πρώτες κινήσεις για δωρεάν ενέργεια από φωτοβολταϊκά σε φτωχά νοικοκυριά

Οι πρώτες κινήσεις για δωρεάν ενέργεια από φωτοβολταϊκά σε φτωχά νοικοκυριά
Κυριακή, 27/11/2022 - 07:39

Τρεις εταιρείες καλεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με πληροφορίες τους iEnergeia, προκειμένου να συναφθεί σύμβαση.

Τρεις εταιρείες καλεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με πληροφορίες τους iEnergeia, προκειμένου να συναφθεί σύμβαση τεχνικού συμβούλου για την προετοιμασία του προγράμματος χρηματοδότησης ενεργειακών κοινοτήτων από τους δήμους για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών, η παραγωγή ενέργειας των οποίων θα επιμερίζεται σε ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά.

Οι εταιρείες, που είναι εγγεγραμμένες στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών που τηρεί η ΕΥΣΣΑ, είναι οι εξής:

1. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (MECI) ΕΠΕ, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή,

2. MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα,

3. ERS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, που εδρεύει στην Αθήνα.

Οι εταιρείες καλούνται για την υποβολή προσφοράς προκειμένου να συναφθεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη προετοιμασίας προγράμματος χρηματοδότησης ενεργειακών κοινοτήτων Δήμων για την ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Σταθμών, η παραγωγή ενέργειας των οποίων θα επιμερίζεται σε ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη με τίτλο «Εξοικονομώ κατ' οίκον - Κύκλοι 2021, 2022» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150059) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σημειώνεται ότι στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους για αυτή την κατηγορία νοικοκυριών καθώς και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι συνολικού προϋπολογισμού 74.400 ευρώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι 5 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 14:00 και οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την επόμενη μέρα, ώρα 11:00.

Η σύμβαση

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας για την υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης ενεργειακών κοινοτήτων δήμων για την ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Σταθμών, η παραγωγή ενέργειας των οποίων θα επιμερίζεται σε ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, και αφορά τα ακόλουθα:

• Εκτίμηση/τεκμηρίωση πλήθους δικαιούχων ΟΤΑ, εκτίμηση/τεκμηρίωση πλήθους ωφελούμενων νοικοκυριών.

• Σύνταξη οδηγού προγράμματος. Ο Οδηγός θα περιλαμβάνει: Κριτήρια επιλεξιμότητας, Κριτήρια αξιολόγησης, Όρους συμμετοχής δικαιούχων ΟΤΑ χρηματοδότησης, πληρωμών.

• Περιγραφή επιλογής ωφελούμενων (ενεργειακά φτωχών) νοικοκυριών.

• Περιγραφή της διαδικασίας ένταξης των ωφελούμενων νοικοκυριών στο διαμοιρασμό της ενέργειας. Σύνταξη πρότυπης σύμβασης μεταξύ ωφελούμενου νοικοκυριού και δικαιούχου ΟΤΑ.

• Ανάλυση του θεσμικού πλαισίου ηλεκτρικής ενέργειας και ΑΠΕ που σχετίζεται με την δράση

•Ανάλυση του υφιστάμενου εθνικού πλαισίου για την παραγωγή ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και τον διαμοιρασμό αυτής σε ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά.

• Ανάλυση του πλαισίου των νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών (2018/2001 και 944/2019) σχετικά με την αυτοπαραγωγή, τον διαμερισμό ενέργειας (energysharing), τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά.

• Διαμόρφωση προτάσεων για την συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση της δράσης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.