ΑΔΜΗΕ: Στα 29,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη για το 9μηνο του 2021

ΑΔΜΗΕ: Στα 29,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη για το 9μηνο του 2021
Τρίτη, 07/12/2021 - 20:25

Μειωμένα κατά 2,6% εμφανίζονται τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ το εννεάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020. Συγκεκριμένα τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 29,5 εκατ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα 0,4 εκατ. ευρώ έναντι 0,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ την περίοδο 01.01.2020-15.07.2020 είχαν παραιτηθεί των αμοιβών τους καθώς κατείχαν εκτελεστικές θέσεις στη συνδεδεμένη Εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ενώ αύξηση ποσού 0,06 εκατ. ευρώ οφείλεται σε δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση της Εταιρείας στις διατάξεις του νόμου5 για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 0,1 εκατ. ευρώ χαμηλότερα κατά 63,8% έναντι 0,27 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020, μείωση που οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο μέσο επιτόκιο απόδοσης όπως διαμορφώθηκε στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, αντισταθμίζοντας εν μέρει τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 30.09.2021 ανέρχονταν σε 4,7 εκατ. ευρώ ενώ υπενθυμίζεται πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 29,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 2,6% έναντι 30,3 εκατ. το εννεάμηνο 2020.

Η Εταιρεία στις 13.09.2021 διένειμε υπόλοιπο μερίσματος για την χρήση 2020 και προμέρισμα για την χρήση 2021.

Το ποσό του μερίσματος εγκρίθηκε στις 14.07.2021 κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ανήλθε σε 4.152.800 ευρώ ή 0,018 ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό του προμερίσματος για την χρήση 2021 ύψους 19.812.800 ευρώ ή 0,085 ευρώ ανά μετοχή το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο υπ’ αριθμόν 69/08.07.2021 συνιστώντας συνολική καταβολή 23.965.600 ή 0,103 ευρώ ανά μετοχή.