Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Τρίτη, 12/10/2021 - 18:06

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Σεπτέμβριο 2021 υπολογίσθηκε ως εξής :

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ_2021 ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά 128,31
Φ/Β 133,19
ΜΥΗΣ 134,30
Βιομάζα 137,29
ΣΗΘΥΑ 137,29