Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟY 2021 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟY 2021 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ
Πέμπτη, 21/10/2021 - 17:43

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Αύγουστο 2021 στο πλαίσιο της Διορθωτικής Μηνιαίας Εκκαθάρισης των ΣΕΔΠ υπολογίσθηκε ως εξής :

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ_2021_ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά 112,10
Φ/Β 122,34
ΜΥΗΣ 122,57
Βιομάζα 126,50
ΣΗΘΥΑ 126,50