Νομοσχέδιο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση: Οι φορείς που θα δημιουργηθούν

Νομοσχέδιο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση: Οι φορείς που θα δημιουργηθούν
Πέμπτη, 02/09/2021 - 20:46

Το νομοσχέδιο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση παρουσίασαν στο υπουργικό συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Όπως τονίστηκε σχετικά με τα εν λόγω θέματα:

Ο εθνικός σχεδιασμός για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και τα μέτρα που περιλαμβάνει, έθεσαν τις περιοχές μετάβασης στο κέντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος (με έμφαση στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος) καθώς και τον στόχο της οικονομικής τους αναζωογόνησης μέσα από την διαφοροποίηση του παραγωγικού τους προτύπου.

Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται αναγκαία, καταρχάς η συγκρότηση ενός ισχυρού συστήματος διακυβέρνησης και συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων, που θα καλύπτει τα επίπεδα του σχεδιασμού, του προγραμματισμού, της διαχείρισης και της υλοποίησης του εθνικού Σχεδίου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, με στόχο τη βέλτιστη σαφήνεια, αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και διαφάνεια.

Η μορφή αυτού του συστήματος πρέπει να είναι συνεκτική και ενιαία, ώστε οι επιμέρους ενέργειες, που θα δρομολογεί να είναι συστηματικές, αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες με στόχο την βέλτιστη και έγκαιρη αξιοποίηση των διαθέσιμων προς το σκοπό αυτό πόρων της Ε.Ε. και, ταυτόχρονα, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των προσπαθειών της χώρας να οργανώσει σωστά την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση και να προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον (ΜΕΡΟΣ Α’ του Νομοσχεδίου).

Επιπλέον, κρίνεται ως απαραίτητη η εισαγωγή μιας σειράς ρυθμίσεων και τροποποιήσεων που αφορούν σε κρίσιμες παραμέτρους, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τον προγραμματισμό και τις διαδικασίες υλοποίησης των προβλεπόμενων, από το εθνικό σχέδιο, έργων και δραστηριοτήτων στις περιοχές μετάβασης (ΜΕΡΟΣ Β’ του Νομοσχεδίου).

Το Μέρος Α΄ του νομοσχεδίου περιλαμβάνει διατάξεις, απολύτως αναγκαίες για την ανασυγκρότηση των οικονομιών των περιοχών μετάβασης, μέσα από την αύξηση των επενδύσεων σε τομείς όπως η «καθαρή» ενέργεια, η βιομηχανία και το εμπόριο, η «έξυπνη» αγροτική παραγωγή, ο βιώσιμος τουρισμός, η τεχνολογία και η εκπαίδευση. Μεταξύ των αναγκαίων προϋποθέσεων για την επίτευξη του κύριου αυτού στόχου, είναι η αποτελεσματικότητα του συστήματος διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η σύσταση των ακόλουθων φορέων:

-Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ) με κύρια αρμοδιότητα τον κεντρικό σχεδιασμό και προγραμματισμό των πολιτικών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ, τη διαχείριση και το συντονισμό της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων εθνικών ή ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης.

-Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε. (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.) με κύριο σκοπό την αναβάθμιση και αξιοποίηση των εδαφών, τα οποία περιλαμβάνονται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών προοπτικών ανάπτυξής τους, την προσέλκυση, την προώθηση επενδύσεων και επενδυτικών συνεργασιών και την end-to-end υποστήριξη των επενδυτών, την εκτέλεση και διαχείριση έργων υποδομής και ανάπτυξης, την ωρίμανση, ανάθεση και παρακολούθηση έργων, τα οποία υλοποιούνται υπό τη μορφή ΣΔΙΤ, τη λειτουργία ως βασικός τελικός δικαιούχος και ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του Προγράμματος ΔΑΜ και τη λειτουργία ως επισπεύδων φορέας για τη σύνταξη των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) καθώς και ως αναθέτουσα αρχή ως προς τις σχετικές μελέτες και διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων.

Το Μέρος Β’ του νομοσχεδίου περιλαμβάνει ρυθμίσεις στόχος των οποίων είναι ο προσδιορισμός των κρίσιμων παραμέτρων του προγραμματισμού που συνδέονται με την υλοποίηση των προβλέψεων του εθνικού σχεδιασμού για τις περιοχές μετάβασης, όπως: Η διευκόλυνση της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ εντός των Πυρήνων των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.). Ο προσδιορισμός ζωνών για την αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων και των κατηγοριών κάλυψης εδάφους εντός των Πυρήνων Ζ.ΑΠ.. Η θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων που αφορούν στη λειτουργία της μεταλλευτικής δραστηριότητας και στην πολεοδομική νομοθεσία. Η διαδικασία απόσχισης των Κλάδων Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων ΖΑ.Π της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και της «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.» . Η ρύθμιση της κυριότητας των εδαφών που έχουν απαλλοτριωθεί με δαπάνες της Δ.Ε.Η. Α.Ε..

Στα 20 εκατ. ευρώ το κόστος των πυρκαγιών για το ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για το συντονισμό και την άμεση επέμβαση του τεχνικού του προσωπικού, προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αμεσότερη επανηλεκτροδότηση όλων των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική, Βόρεια Εύβοια και Πελοπόννησο. Έχοντας κινητοποιήσει άμεσα από την πρώτη στιγμή όλα τα συνεργεία του πανελλαδικά (δικά του και συνεργαζόμενων εργολάβων), έχει καταφέρει να επανηλεκτροδοτήσει περισσότερο από το 99% των πολιτών στις πληγείσες περιοχές. Το συνολικό κόστος από τις ζημιές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στο δίκτυο (καμένοι στύλοι, γραμμές του Δικτύου Μέσης και Χαμηλής Τάσης, Υποσταθμοί κλπ), εκτιμάται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Πέραν των παραπάνω, συζητήθηκαν τα εξης σε ό,τι αφορά τις σημαντικές εξελίξεις στις Υποδομές, το Περιβάλλον και την Ενέργεια:

-Δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Ένδειας.

-Ανάρτηση σε διαβούλευση του Market Reform Plan που έχει υποβάλει η Ελλάδα, με προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

-Ανακοίνωση προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού των 100 εκατ. ευρώ για το καλωδιακό τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Σαντορίνης- Νάξου από τον ΑΔΜΗΕ.

-Δημοσίευση Τεχνικών Προδιαγραφών των Τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ). Οι διαγωνισμοί ανάθεσης μελετών αρχίζουν ακολουθώντας αυστηρό χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2025 σε 768 Δημοτικές Ενότητες σε όλη τη χώρα.

-Ορισμός του ΤΕΕ ως αναθέτουσα αρχή και Φορέας Υλοποίησης για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ), με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

-Ένταξη έργων συνολικού ύψους 98 εκατ. ευρώ στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με έμφαση στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» και ειδικότερα στην Πρόσκληση για «Υποδομές ύδρευσης».

-Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των Κατασκευών του Αναβαλλόμενου Τμήματος Β΄ (Τμήματα Α/Κ Τρικάλων– Α/Κ Γρεβενών και Α/Κ Γρεβενών – Α/Κ Εγνατίας), του Έργου Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)».

-Δημοπράτηση 5 σημαντικών έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης, σε Θεσσαλονίκη, Αττική, Κορινθία, Φλώρινα.

-Ένταξη στο ΕΣΠΑ της Β’ φάσης αναβάθμισης του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών.

-Ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 του έργου ηλεκτροκίνησης της γραμμής Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα, το οποίο συμπληρώνει τα έργα αναβάθμισης του «Θεσσαλικού Σιδηροδρόμου.

-Ανάδειξη μειοδότη για το έργο που αφορά στη βελτίωση του οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο», τμήμα: τέλος παράκαμψης Γραβιάς – ισόπεδος κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη.