ΔΕΗ: Οκτάμηνες προσλήψεις 41 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

ΔΕΗ: Οκτάμηνες προσλήψεις 41 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
Τρίτη, 17/08/2021 - 17:58

Tην πρόσληψη 41 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, ανακοινώνει η ΔΕΗ Α.Ε./Κλάδος ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων.

Ο αριθμός, η ειδικότητα και η Μονάδα απασχόλησης τού ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Υπηρεσιακή Μονάδα Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Αριθμός ατόμων

Κλάδος ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων Ληνοπεράματα (Δ. Μαλεβιζίου) Ν. Ηρακλείου ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ-ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων 15

Κλάδος ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων Ληνοπεράματα (Δ. Μαλεβιζίου) Ν. Ηρακλείου ΔΕ Χειριστής Κατεργασίας Ύδατος (Βάρδια) 1

Κλάδος ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων Ληνοπεράματα (Δ. Μαλεβιζίου) Ν. Ηρακλείου ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμος) 1

Κλάδος ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων Ληνοπεράματα (Δ. Μαλεβιζίου) Ν. Ηρακλείου ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Ελαιοχρωματιστής) 2

Κλάδος ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων Ληνοπεράματα (Δ. Μαλεβιζίου) Ν. Ηρακλείου ΥΕ Εργάτες/τριες 20

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ ΔΕΗ 3/2021 (ΑΗΣ ΛΗΝ/ΤΩΝ 2532/9.7.2021) και στο σχετικό Παράρτημα: ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ με σήμανση έκδοσης 05.02.2020, το οποίο αναρτάται στον ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων που προκηρύσσει τις ανωτέρω θέσεις, στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαλεβιζίου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, και στα Κεντρικά Γραφεία (ΔΕΠΑΝ) στα οποία υπάγεται η Υπηρεσία μας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας ή στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και, εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Πηγή neakriti.gr