ΥΠΕΝ: Οι εγγυήσεις των προμηθευτών προς ΔΕΔΔΗΕ και ΔΑΠΕΕΠ

ΥΠΕΝ: Οι εγγυήσεις των προμηθευτών προς ΔΕΔΔΗΕ και ΔΑΠΕΕΠ
Τετάρτη, 11/08/2021 - 22:17

Tις εγγυήσεις από Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς την ΔΕΔΔΗΕ και τον ΔΑΠΕΕΠ καθόρισε με απόφασή του το ΥΠΕΝ. 

Αναλυτικότερα, η απόφαση καθορίζει το είδος, το ύψος, τον τρόπο παροχής εγγυήσεων ή άλλης ισοδύναμης εξασφάλισης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τους: α) Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) και β) Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ), τη μεθοδολογία καθορισμού του ύψους και της αναπροσαρμογής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο σχετικό θέμα, ώστε να διασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ανωτέρω Διαχειριστών και η άσκηση της αρμοδιότητάς τους, σε περίπτωση μη απόδοσης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες α) των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) του διασυνδεδεμένου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και β) των αναφερόμενων στην παράγραφο 5 του αρ. 4 του ν. 4585/2018 (Α΄ 216) εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ προς τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ.

Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της απόφασης, για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων από 1ης Οκτωβρίου 2021 έως και 31η Μαρτίου 2022, ο αρμόδιος Διαχειριστής οφείλει να αποστείλει προς έγκριση στη ΡΑΕ τον Πίνακα Ποσών Εγγύησης εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας. Η ΡΑΕ εγκρίνει τον ανωτέρω πίνακα το αργότερο έως 31 Αυγούστου 2021 και εν συνεχεία εφαρμόζονται οι διαδικασίες των άρθρων 4 και 9 της παρούσας.