Νέες προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου από τη ΔΕΗ

Νέες προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου από τη ΔΕΗ
Τρίτη, 09/05/2023 - 10:17

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο Συγκρότημα Άραχθου, στη Διεύθυνση Μελετών - Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων και στο Συγκρότημα Αχελώου

Το Συγκρότημα Άραχθου ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υδροηλεκτρικών Σταθμών του Συγκροτήματος Αράχθου που εδρεύει στο Πουρνάρι του

Νομού Άρτας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 09.05.2023έως και τηνΠέμπτη 18.05.2023

Δείτε περισσότερα εδώ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη Διεύθυνση Μελετών - Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων

Η Διεύθυνση Μελετών - Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚΥ) ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνση Μελετών - Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚΥ), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α ), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 04.05.2023έως καιΔευτέρα 15.05.2023

Δείτε περισσότερα εδώ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο Συγκρότημα Αχελώου

Το Συγκρότημα Αχελώου ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αχελώου, που εδρεύει στο Αγρίνιο του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 05/05/2023έως και τηνΚυριακή 14/05/2023.

Δείτε περισσότερα εδώ