Αίτηση χορήγησης άδειας Διανομής Φυσικού αερίου της «HENGAS Α.Ε.» στα Μουδανιά Χαλκιδικής

Αίτηση χορήγησης άδειας Διανομής Φυσικού αερίου της «HENGAS Α.Ε.» στα Μουδανιά Χαλκιδικής
Δευτέρα, 12/12/2022 - 12:44

αίτηση για χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίουγια την Δημοτική Ενότητα Μουδανιών, sύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η HENGAS

Η εταιρεία με την επωνυμία «HELLENICNATURALGASDISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «HENGAS Α.Ε.», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, ΟΤ 36, ΝΒ7, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 57 022, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-340404/11.11.2022 (αρ. ειδικού πρωτ. ΡΑΕ Γ-09128) αίτηση για χορήγησηΆδειας Διανομής Φυσικού Αερίουγια την Δημοτική Ενότητα Μουδανιών, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).

Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών, θα αποτελείται από:

α) Σταθμό αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και

β) δίκτυο πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης 4 bar.

Για την τροφοδότηση του δικτύου διανομής (4 bar) της περιοχής των Μουδανιών θα εγκατασταθεί σταθμός αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG station) δυναμικότητας 2.500 Nm3/h. Η τροφοδότηση του Απομακρυσμένου Δικτύου Διανομής Μουδανιών θα γίνεται με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) το οποίο θα μεταφέρεται με ειδικά οχήματα.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/12/2022 - 12:53