Ξεκινάει η επιδότηση για φυσικό αέριο σε Τρίπολη και Κόρινθο

Ξεκινάει η επιδότηση για φυσικό αέριο σε Τρίπολη και Κόρινθο
Τετάρτη, 30/11/2022 - 07:12

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου κατοικιών, που βρίσκονται που βρίσκονται στην Τρίπολη και στην Κόρινθο.

Ξεκινάει το πρόγραμμα χρηματοδότησης, μέσω ΕΣΠΑ, για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην Τρίπολη και στην Κόρινθο.

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου κατοικιών, που βρίσκονται που βρίσκονται στην Τρίπολη και στην Κόρινθο και έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το υπό κατασκευήν δίκτυο φυσικού αερίου σε αυτές τις περιοχές.

Ειδικότερα, αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, εφόσον πραγματοποιείται αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης, τα οποία είτε χρησιμοποιούν ως καύσιμο πετρέλαιο ή άλλα στερεά συμβατικά καύσιμα.

Στόχοι της δράσης είναι η αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές, καθώς και η μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης και της απεξάρτησης από στερεά ορυκτά καύσιμα.

Στο πλαίσιο αυτό, θα επιχορηγηθούν οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα, λέβητα, σωληνογραμμής φυσικού αερίου, συστήματος απαγωγής καυσαερίων, υλικών / εξαρτημάτων / αυτοματισμών εγκατάστασης και σύνδεσης, στις εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης, στη μελέτη και την επίβλεψη των εργασιών. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει οικονομική δραστηριότητα (ενοικιαζόμενες κατοικίες) εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης. Για το λόγο αυτό, απαιτείται από τον ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης (επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης - ΑΙΕ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για το σύνολο των αιτήσεών του.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την συγκεκριμένη πρόσκληση ανέρχεται σε 12.000.000 ευρώ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από 5 Δεκεμβρίου 2022 08:00:00 έως και 28 Φεβρουαρίου 2023 14:00:00.

Ο Δικαιούχος πρόσκλησης, θα εξειδικεύσει τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις υπαγωγής των ωφελουμένων μέσω ανοικτής διαδικασίας επιλογής, με Προκήρυξη που θα εκδοθεί, καθώς και τον μηχανισμό εφαρμογής αυτής, λαμβάνοντας σχετική έγκριση από την ΕΥΔ Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα".