Η Watt+Volt μεταβιβάζει τις άδειες ΦοΣΕ, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη Mytilineos

Η Watt+Volt μεταβιβάζει τις άδειες ΦοΣΕ, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη Mytilineos
Τετάρτη, 13/09/2023 - 09:04

Οι ανακοινώσεις της ΡΑΕ

Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με την εταιρεία «WATT AND VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (αίτηση για μεταβίβαση της άδειας ΦοΣΕ)

Η εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «WATT AND VOLT M.A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νομίμως, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ ΤΡ-03774 αίτηση μεταβίβασης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία κατέχει, συνολικής ισχύος 350 MW, που χορηγήθηκε βάσει της υπ΄ αριθμ. 1273/2019 απόφασης της ΡΑΑΕΥ, όπως ισχύει, προς την εταιρεία με την επωνυμία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», με δ.τ. MYTILINEOS, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος 8, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με την εταιρεία «WATT AND VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (αίτηση μεταβίβασης άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Η εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «WATT AND VOLT M.A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, και εκπροσωπείται νομίμως, κάτοχος άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 200MW (ΑΔ-01647), που χορηγήθηκε δυνάμει της με αριθ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72.65/253/5754/25.05.2011 απόφασης του ΥΠΕΝ, όπως ισχύει, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ ΤΡ-03772 αίτηση μεταβίβασης της εν λόγω άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», με δ.τ. MYTILINEOS, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος 8, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Μεταβίβαση της άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου της «WATT AND VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στην εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «WATT AND VOLT M.A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νομίμως, κάτοχος άδειας προμήθειας φυσικού αερίου που χορηγήθηκε βάσει της υπ΄αριθμ. 96/2015 απόφασης της ΡΑΑΕΥ, όπως ισχύει, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων την υπ’αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ ΤΡ-03773 αίτηση μεταβίβασης της εν λόγω άδειας προμήθειας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», με δ.τ. MYTILINEOS, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος 8, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4001/2011 και τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3430/2018).

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, μπορεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παρούσα δημοσίευση, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΑΕΥ αιτιολογημένες αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση μεταβίβασης, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/09/2023 - 09:12