ΔΕΗ: Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής μισθωμένης ισχύος 10 MW για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στη Θήρα

ΔΕΗ: Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής μισθωμένης ισχύος 10 MW για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στη Θήρα
Παρασκευή, 19/05/2023 - 10:50

Η Ανακοίνωση ΡΑΕ σχετικά με το αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής μισθωμένης ισχύος 10 MW για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών Ιουνίου 2023 στο Ηλεκτρικό Σύστημα Θήρας

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 30, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I-350497/16.05.2023 (ΔΕΗ/ΓρΔ/628/12.05.2023) αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής μισθωμένης ισχύος 10 MW για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών Ιουνίου 2023 στο Ηλεκτρικό Σύστημα Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 132Α ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον ν.4951/2022 (ΦΕΚ Α΄ 129/04.07.2022).

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.