10 Μαρτίου η έναρξη ισχύος εξαίρεσης από τον Προσωρινό Μηχανισμό Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας

10 Μαρτίου η έναρξη ισχύος εξαίρεσης από τον Προσωρινό Μηχανισμό Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας
Τετάρτη, 08/03/2023 - 13:17

Σύμφωνα με την παράγραφο 3Ατου άρθρου 12Ατου ν. 4425/2016, και σε συνέχεια

α) της έκδοσης τηςΑπόφασης ΡΑΕ 163/2023, και

β) τηςδήλωσης τεχνικής ετοιμότητας των ΕΧΕ Α.Ε. και EnExClear,

η ΡΑΕ ανακοινώνει ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της εξαίρεσης από τον Προσωρινό Μηχανισμό Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγορών Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας για τις συναλλαγές που αφορούν ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που πωλούνται και εκκαθαρίζονται στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, οι οποίες διατίθενται από κάθε υπόχρεο Συμμετέχοντα Παραγωγό ή ΦΟΣΕ ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, δυνάμει συμβάσεων φυσικής παράδοσης, σε ενεργοβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, την 10ηΜαρτίου 2023 (ημέρα φυσικής παράδοσης).