ΔΕΗ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31 Μαρτίου για τον ορισμό μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

ΔΕΗ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31 Μαρτίου για τον ορισμό μέλους της Επιτροπής Ελέγχου
Τετάρτη, 08/03/2023 - 14:29

Έκτακτη Γενική Συνέλευσή των μετόχων της ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου, με θέμα, μεταξύ άλλων, και τον ορισμό μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της, που θα συνέλθει στις 31 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00’ π.μ. και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Ορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 44, παράγρ. 1, περίπτωση στ) του Ν. 4449/2017 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και ισχύει, Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

2. Επαναπροσδιορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας – Εκλογή Μελών στην Επιτροπή Ελέγχου.

3. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 18β του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

4. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31ης Μαρτίου 2023 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11η Απριλίου 2023, ημέρα Mεγάλη Τρίτη και ώρα 11:00’ π.μ., η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε Μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 130, παρ. 2, του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.