63 εκατ. ευρώ για τα βιομηχανικά πάρκα της επόμενης γενιάς, ξεκινάει άμεσα η δράση

63 εκατ. ευρώ για τα βιομηχανικά πάρκα της επόμενης γενιάς, ξεκινάει άμεσα η δράση
Τετάρτη, 21/09/2022 - 08:08

Τι ποσά θα διατεθούν και πως θα διαμορφωθούν τα βιομηχανικά πάρκα επόμενης γενιάς

Σχεδόν 63 εκατ ευρώ θα διατεθούν στο πλαίσιο της χρηματοδότησης για την κατασκευή και λειτουργία νέων επιχειρηματικών πάρκων ενώ από το συνολικό ποσό, τα 25 εκατ ευρώ θα αφορούν στη χρηματοδότηση της κατασκευής υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση των αναγκών τόσο των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών και πάρκων της εγχώριας αγοράς όσο και τρίτων χρηστών του δικτύου.

Η δράση θα εκκινήσει άμεσα, μέσα στον επόμενο μήνα, με τη δημοσίευση της πρόσκλησης, ενώ η ολοκλήρωσή της δεν δύναται να υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου του 2025,

Πιο αναλυτικά, εγκρίθηκε η πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Σύμφωνα με την απόφαση, η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης είναι 62.998.348,36 ευρώ και θα καταβληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF) με τη μορφή επιχορήγησης.

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να καταβληθεί τουλάχιστον ισόποση συμμετοχή και από τον ιδιωτικό τομέα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης κατανέμεται κατά Τμήμα ως ακολούθως:

  • Τμήμα Ι: Θα διατεθούν 37.998.348,36 ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν τη δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων επόμενης γενιάς, την επέκταση, εκσυγχρονισμό ή αναβάθμιση των υφισταμένων και τη μετατροπή περιοχών με υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση σε πράσινα και ψηφιοποιημένα βιομηχανικά πάρκα.

Ειδικότερα, η δράση επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε υποδομές για τη δημιουργία πάρκων νέας γενιάς (συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης γης) με ειδικά κριτήρια ενεργειακής απόδοσης για την κατασκευή νέων κτιρίων και έργα ενεργειακής απόδοσης και επίδειξης σε μεγάλες επιχειρήσεις και υποστηρικτικά μέτρα, υποδομές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία έξυπνων βιομηχανικών περιοχών, ηλιακή ενέργεια από ΑΠΕ, έργα διαχείρισης των υδάτων και διατήρησης των υδάτινων πόρων, συστήματα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων, ηλεκτροκίνηση και έργα για την αποκατάσταση βιομηχανικών περιοχών και μολυσμένων εδαφών με σκοπό τη μετατροπή περιοχών με υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση σε πράσινα και ψηφιοποιημένα

Βιομηχανικά πάρκα

  • Τμήμα ΙΙ: Θα διατεθούν 25.000.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση της κατασκευής υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση των αναγκών τόσο των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών και πάρκων της εγχώριας αγοράς όσο και τρίτων χρηστών του δικτύου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι, το συνολικό ποσό κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από 300.000 ευρώ έως 20.000.000 ευρώ.

Επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο ή μεγαλύτερο τ ν παραπάνω ορίων δεν κρίνονται επιλέξιμα. Αντίστοιχα, η τελική πιστοποίηση δαπανών θα πρέπει να είναι εντός των ως άνω ορίων, σε διαφορετική περίπτωση το έργο θα απεντάσσεται.

Φορέας υλοποίησης θα είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (εφεξής «ΓΓΒ») σε συνεργασία με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (εφεξής «ΤΑΙΠΕΔ»). Το ΤΑΙΠΕΔ θα ενεργεί ως σύμβουλος αξιολόγησης και παρακολούθησης της ΓΓΒ από την προκήρυξή της έως και την αξιολόγηση, ένταξη και ολοκλήρωση των επιχειρηματικών σχεδίων.

Επισημάνσεις ειδικά για τον ΔΕΔΔΗΕ

Δικαιούχος του Τμήματος II της Δράσης είναι ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής ο «ΔΕΔΔΗΕ»).

Ο μοναδικός δυνητικός δικαιούχος του παρόντος Τμήματος της Δράσης εξαιρείται του πλαισίου εφαρμογής κρατικών ενισχύσεων, λόγω του ότι το δίκτυο διανομής αποτελεί φυσικό μονοπώλιο κατά την έννοια των παραγράφων 210 - 212 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017, δεν δύναται να αποτελεί Δικαιούχο του Τμήματος ΙΙ ο ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον σε βάρος του έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:

  • τρεις πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την Υ.Α. 2063/Δ 1632/2011 (Β ́ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις διενεργηθέντες ελέγχους, ή
  • δύο πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο διενεργηθέντες ελέγχους.
  • Οι ανωτέρω κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.