Εξοικονόμηση Ενέργειας: Ποιες είναι οι επιλογές των δήμων

Εξοικονόμηση Ενέργειας: Ποιες είναι οι επιλογές των δήμων
Κυριακή, 18/09/2022 - 08:31

Ανάμεσα στις δράσεις που προβλέπονται στους δήμους η προώθηση συστημάτων ΑΠΕ.

Ξεκίνησε το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για τους δήμους, με συνολικό προϋπολογισμό 640 εκατ. ευρώ, με στόχο, 30% εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας και 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΥΠΕΝ θα αναβαθμιστούν ενεργειακά 2.5 εκατ. τ.μ. κτιρίων του δημοσίου τομέα. Ανάμεσα στις δράσεις που προβλέπονται στους δήμους η προώθηση συστημάτων ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η τοποθέτηση θερμικών ηλιακών συστημάτων για την υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης. Η χρήση συστήματος γεωθερμίας με κατάλληλο γεωθερμικό εναλλάκτη (π.χ. οριζόντια, ή κατακόρυφη γεωθερμία κλειστού τύπου κτλ). Άλλες Δράσεις Προώθησης της Αυτοπαραγωγής από εγκατάσταση Φ/Β, ή άλλων συστημάτων αξιοποίησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Στην κατηγορία αυτή σύμφωνα με τον οδηγό είναι επιλέξιμη η δαπάνη εγκατάστασης συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ αποκλειστικά με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), καθώς και εγκαταστάσεις συστοιχιών αποθήκευσης της ως άνω παραγόμενης ενέργειας (συσσωρευτές).

Στις εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό επιτρέπεται, μετά από αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, η εγκατάσταση σταθερού συστήματος συσσωρευτών για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής σύστημα αποθήκευσης).Η σύνδεση και λειτουργία του συστήματος αποθήκευσης γίνεται παράλληλα με το δίκτυο διανομής. Η εγκατάστασή συστήματος αποθήκευσης μπορεί να έχει μέγιστη ονομαστική ισχύ του μετατροπέα του συστήματος αποθήκευσης (σε kVA) ίση με την ονομαστική ισχύ του σταθμού παραγωγής (σε kW) και να αφορά, τουλάχιστον, σε 5ωρη κάλυψη φορτίου.

Φορέας ελέγχου του προγράμματος Ηλέκτρα είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), που αναλαμβάνει μεταξύ άλλων την υποδοχή, τον έλεγχο της πληρότητας και αρτιότητας των αιτήσεων ένταξης των έργων στο πρόγραμμα που κατατίθενται από τους δικαιούχους φορείς, όπως και την διασφάλιση και τον έλεγχο της πληρότητας και ποιότητας των ενεργειακών ελέγχων και των εκθέσεων ενεργειακού/ων ελέγχου/ων με βάση τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση και την εισήγηση για ένταξη ή απόρριψή τους στο πρόγραμμα με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των προτεινόμενων κτιρίων αφορά σε επεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στα τεχνικά συστήματα αυτών, ως ακολούθως: α) θερμομόνωση αδιαφανών στοιχείων, β) αντικατάσταση διαφανών στοιχείων (κουφώματα, υαλώσεις), γ) εξωτερικά συστήματα σκίασης, δ) συστήματα ψύξης χώρων, ε) συστήματα θέρμανσης χώρων, στ) συστήματα μηχανικού αερισμού, ζ) παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), η) συστήματα φωτισμού χώρων, θ) συστήματα επιτόπιας παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ι) συστήματα αυτοματισμού, καταγραφής και ελέγχου ενέργειας ή/και σύστημα διαχείρισης ενέργειας του κτιρίου – BEMS, ια) βοηθητικά τεχνικά συστήματα, ιβ) εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.