ΕΛΙΝΟΙΛ: Δεν διανέμονται κέρδη για το 2019 στους μετόχους

ΕΛΙΝΟΙΛ: Δεν διανέμονται κέρδη για το 2019 στους μετόχους
Παρασκευή, 10/07/2020 - 14:50

Τη μη διανομή κερδών στους μετόχους για το 2019 αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ η οποία έγινε χθες Πέμπτη. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τα κέρδη για το 2019 μεταφέρεται στη νέα χρήση ως «πρόσφορο μέτρο για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και ειδικότερα προκειμένου αφενός μεν να διαφυλαχθεί και ενισχυθεί η χρηματοοικονομική επάρκεια της Εταιρίας , αφετέρου δε να διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης του Ομίλου».

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων τη συνολική διαχείριση της εταιρίας για τη χρήση 2019 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019. Επίσης εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 και παρείχε επίσης προέγκριση για τις αμοιβές των για το έτος 2020.