ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από τις 15 Δεκεμβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολόγων

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από τις 15 Δεκεμβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολόγων
Τρίτη, 14/12/2021 - 21:03

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου (το «Ομολογιακό Δάνειο» ή το «ΚΟΔ»), συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας, (η «Έκδοση») ανέρχονται σε €300 εκατ. και ότι οι δαπάνες Έκδοσης εκτιμώνται σε €8,3 εκατ. περίπου και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης.

Τα αντληθησόμενα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό περίπου €291,7 εκατ.

Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως: 1. Ποσό έως €225 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 – 31.12.2028, για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και θυγατρικών, ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου1 κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό (1α) – (1β).

Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (1) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εκδότριας - σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου - σύμφωνα με την υπό (2) και (3) χρήση.

Όσον αφορά στην υπό (1) ανωτέρω χρήση, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν είτε από την Εταιρεία ή/και από θυγατρικές ή/και άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και μέσω δανεισμού ή/και μέσω εξυπηρέτησης υφιστάμενων ενδοομιλικών υποχρεώσεων, για: (1α) υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομής ή/και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των έργων που υλοποιούνται ή/και αναλαμβάνονται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στους κλάδους των μεταλλευτικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των ακινήτων.

Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να αφορούν αυτοκινητόδρομους, λιμένες, αερολιμένες, σήραγγες, δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου, έργα ανάπτυξης ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων (ξενοδοχείων, εμπορικών χρήσεων, συνεδριακών κέντρων, καζίνο), ακίνητα ή ανάπτυξη ακινήτων ή άλλα έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω. (1β) για την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αντίστοιχους ή/και συναφούς αντικειμένου με κλάδους στους οποίους ήδη δραστηριοποιούνται η Εταιρεία ή/και οι θυγατρικές του Ομίλου ή/και άλλες εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που αναφέρονται στην υπό (1α) ανωτέρω παράγραφο.

Το (1β)είναι συνδεδεμένο με το (1α) στο μέτρο που η απόκτηση συμμετοχών, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων, αφορά εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν ή/και εκμεταλλεύονται ή πρόκειται να αναπτύξουν ή/και να εκμεταλλευτούν έργα ως απαριθμούνται ενδεικτικά στο 1(α).

Ποσό έως €46,7 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 – 31.12.2028, για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας ή και Θυγατρικών. Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (2) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εκδότριας - σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου - σύμφωνα με την υπό (1) και (3) χρήση.

Ποσό έως €20 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 - 31.12.2028, για την εξόφληση υφιστάμενου ή μελλοντικού δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών. 1 Όμιλος, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, σημαίνει την Εκδότρια και τις Θυγατρικές της. Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (3) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εκδότριας - σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Λήξης του Ομολογιακού Δανείου - σύμφωνα με την υπό (1) και (2) χρήση.

H προτεραιότητα χρήσης των αντληθησόμενων κεφαλαίων είναι ισάξια και θα κατανεμηθεί ανάλογα με τη χρονική σειρά που θα απαιτηθούν κεφάλαια για τους σκοπούς της Εκδότριας και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησής της.

Σημειώνεται ότι, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου δεν υφίστανται νομικά δεσμευτικές συμφωνίες για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από τα αντληθέντα κεφάλαια, ούτε έχει ληφθεί απόφαση από αρμόδια όργανα της Εταιρείας σχετικά με τον επιμερισμό των αντληθέντων κεφαλαίων ανά επένδυση και ως εκ τούτου δεν δύναται να παρατεθούν περαιτέρω λεπτομέρειες στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρηματοδότηση της επένδυσης στην υπό (1) ανωτέρω χρήση πραγματοποιείται μέσω δανεισμού (από την Εκδότρια σε θυγατρικές του Ομίλου ή/και άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή/και θυγατρικές του Ομίλου) και τα αντίστοιχα κεφάλαια επιστρέψουν στην Εκδότρια πριν την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου, τότε τα εν λόγω κεφάλαια θα δύνανται να χρησιμοποιηθούν (α) για την χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και θυγατρικών ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου σύμφωνα με την υπό (1) ανωτέρω χρήση, ή/και (β) για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας, ή/και (γ) για την αποπληρωμή δανεισμού της Εκδότριας ή/και Θυγατρικών/ συνδεδεμένων εταιρειών μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. και ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι αναφορικά με την υλοποίηση των επενδύσεων της υπό (1) χρήσης, η Εκδότρια σκοπεύει να χρησιμοποιήσει, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και πέραν των ποσών που θα αντληθούν από την Έκδοση, τόσο τραπεζικό δανεισμό όσο και ίδια κεφάλαια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, θα διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τους ως άνω σκοπούς, σε άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, repos και ομόλογα.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/06.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου έως και την οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων.

Επιπλέον και ειδικότερα, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς.

Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α. και της Εταιρείας.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 01.12.2021 ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου (το «Ενημερωτικό Δελτίο») από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών.

Οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης.

Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 14.12.2021.