ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Που θα πάνε τα 300 εκατ. ευρώ της ομολογιακής έκδοσης

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Που θα πάνε τα 300 εκατ. ευρώ της ομολογιακής έκδοσης
Παρασκευή, 03/12/2021 - 15:30

Από 8 έως 10 Δεκεμβρίου θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά για την ομολογιακή έκδοση, συνδεδεμένης με ρήτρα αειφορίας, έως 300 εκατ. ευρώ διάρκειας επτά (7) ετών (ομολογιακό διαιρούμενου σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Στις 7 Δεκεμβρίου 2021 αναμένεται η ανακοίνωση του εύρους απόδοσης ενώ για τις 15 Δεκεμβρίου 2021 έχει προγραμματιστεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Κεφάλαια έως 225 εκατ. ευρώ θα πάνε στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε υφιστάμενα ή νέα έργα αλλά και σε απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών. Επίσης, ως κεφάλαιο κίνησης θα χρησιμοποιηθούν 46,7 εκατ. ευρώ, ενώ 20 εκατ. θα πάνε σε δανεισμό.

Χτες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της εισηγμένης. Σύμφωνα με αυτό, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, θα ανέλθουν σε 300 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες έκδοσης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) εκτιμώνται σε έως €8.261,34 χιλ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε 291,738 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως σε περίπτωση πλήρους κάλυψης:

· Ποσό έως 225 εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 – 31.12.2028, για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και θυγατρικών, ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό (1α) – (1β). Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (1) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση της Διοίκησης του Εκδότη - σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου - σύμφωνα με την υπό (2) και (3) χρήση.

Όσον αφορά στην υπό (1) ανωτέρω χρήση, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν είτε από την Εταιρεία ή/και από θυγατρικές ή/και άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και μέσω δανεισμού ή/και μέσω εξυπηρέτησης υφιστάμενων ενδοομιλικών υποχρεώσεων, για:

(1α) υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομής ή/και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των έργων που υλοποιούνται ή/και αναλαμβάνονται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στους κλάδους των μεταλλευτικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των ακινήτων. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να αφορούν αυτοκινητόδρομους, λιμένες, αερολιμένες, σήραγγες, δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου, έργα ανάπτυξης ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων (ξενοδοχείων, εμπορικών χρήσεων, συνεδριακών κέντρων, καζίνο), ακίνητα ή ανάπτυξη ακινήτων ή άλλα έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω.

(1β) για την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αντίστοιχους ή/και συναφούς αντικειμένου με κλάδους στους οποίους ήδη δραστηριοποιούνται η Εταιρεία ή/και οι θυγατρικές του Ομίλου ή/και άλλες εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που αναφέρονται στην υπό (1α) ανωτέρω παράγραφο. Το (1β)είναι συνδεδεμένο με το (1α) στο μέτρο που η απόκτηση συμμετοχών, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων, αφορά εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν ή/και εκμεταλλεύονται ή πρόκειται να αναπτύξουν ή/και να εκμεταλλευτούν έργα ως απαριθμούνται ενδεικτικά στο 1(α).

· Ποσό έως 46,7 εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 – 31.12.2028, για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας ή και Θυγατρικών. Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (2) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση της Διοίκησης του Εκδότη - σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου - σύμφωνα με την υπό (1) και (3) χρήση.

· Ποσό έως 20 εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 - 31.12.2028, για την εξόφληση υφιστάμενου ή μελλοντικού δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών. Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (3) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση της Διοίκησης του Εκδότη - σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Λήξης του Ομολογιακού Δανείου - σύμφωνα με την υπό (1) και (2) χρήση. 25 H προτεραιότητα χρήσης των αντληθησόμενων κεφαλαίων είναι ισάξια και θα κατανεμηθεί ανάλογα με τη χρονική σειρά που θα απαιτηθούν κεφάλαια για τους σκοπούς της Εκδότριας και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησής της.

Σε ευθυγράμμιση με και τις δεσμεύσεις του για συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στοχεύει στη μείωση του Βασικού Δείκτη Επίδοσης (ΒΔΕ) κατά 25%, εντός της χρονικής περιόδου 01.01.2025- 31.12.2025. Ο Όμιλος δεσμεύεται να δημοσιοποιεί εντός της ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία θα δημοσιεύεται μέχρι την 30 Ιουνίου, ετησίως, για όλη τη Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, πληροφορίες σχετικά με την επίδοση του ΒΔΕ και την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την επίτευξη του ΣΑΕ, μέχρι τη λήξη της Διάρκειας του Ομολογιακού Δανείου. Η απόδοση του ΒΔΕ έναντι του Βασικού ΒΔΕ θα επαληθεύεται από τον Ελεγκτή Ρήτρας Αειφορίας σε ετήσια βάση καθ’ όλη τη Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου. Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου αειφορίας κατά την Ημερομηνία Παρατήρησης του Στόχου τότε πραγματοποιείται αύξηση του επιτοκίου κατά 0,20% (Προσαύξηση Επιτοκίου) από την επόμενη εκτοκιστική περίοδο της Ημερομηνίας Παρατήρησης Στόχου.

Οι κυριότερες συμμετοχές της εκδότριας που απαρτίζουν τον Όμιλο δραστηριοποιούνται στους τομείς των παραχωρήσεων (μέσω των Εταιρειών Αυτοκινητοδρόμων), της ενέργειας (μέσω του ομίλου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ) και των κατασκευών (μέσω του ομίλου της ΤΕΡΝΑ). Για τις χρήσεις 2019 και 2020, η Εταιρεία έλαβε μέσω μερισμάτων, τόκων, επιστροφών κεφαλαίων και πωλήσεων συμμετοχών εντός Ομίλου ποσά ύψους €88.418 χιλ. και €294.333 χιλ., αντίστοιχα, εκ των οποίων περίπου το 14,7% και 7,6% προέρχονταν κατά έτος από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Υπενθυμίζεται ότι η ένωση προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (75%) – EGIS PROJECTS S.A. (25%) ανακηρύχθηκε ως Προτιμητέος Επενδυτής για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξόνων της, για χρονική περίοδο 35 ετών, σύμφωνα με την από 26.08.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ. Η βελτιωμένη δεσμευτική προσφορά ανέρχεται σε €1.496 εκατ. και θα καταβληθεί εφάπαξ στο ΤΑΙΠΕΔ προ ή κατά την ημερομηνία έναρξης της παραχώρησης με χρήση ιδίων και ξένων κεφαλαίων.

Παράλληλα, εγκρίθηκε το νέο Master Plan για το αεροδρόμιο του Καστελίου, βάσει του οποίου θα επιταχυνθεί η υλοποίηση του έργου. Επιπρόσθετα, αναφορικά με το έργο Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό, σημειώνεται ότι εξελίσσονται οι διαδικασίες για την ανάληψη του έργου, στο οποίο συμμετέχει ο Όμιλος.

Σημειώνεται ότι το συμβασιοποιημένο προς εκτέλεση αντικείμενο με τις υπογραφείσες νέες συμβάσεις έως και 30.09.2021 ανέρχεται σε €2.485 εκατ. το μεγαλύτερο μέρος των οποίων εκτελείται από τον όμιλο ΤΕΡΝΑ. Με την προσθήκη των προς υπογραφή νέων συμβάσεων, το ανεκτέλεστο διαμορφώνεται στο ιστορικό υψηλό επίπεδο των €4,5 δισ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, η Εκδότρια δύναται να προβεί σε πρόταση προπληρωμής Ομολογιών προς όλους τους Ομολογιούχους, για την εξόφληση στην ονομαστική τους αξία Ομολογιών. Κατά το χρονικό διάστημα που άρχεται την Ημερομηνία Έκδοσης και λήγει την ημερομηνία λήξης της τέταρτης (4ης) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια δεν δύναται να προβεί σε πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών.

Η Εκδότρια έχει δικαίωμα να προβεί στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών αρχής γενομένης από την ημερομηνία λήξης της πέμπτης (5ης) Περιόδου Εκτοκισμού και έως και έξι (6) μήνες πριν από την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου. Το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης ασκείται από την Εκδότρια μόνο κατά την ημερομηνία λήξης (ήτοι την τελευταία ημέρα) κάθε Περιόδου Εκτοκισμού. Ειδικότερα, το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης Ομολογιών για την Εκδότρια μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της τέταρτης (4ης) Περιόδου Εκτοκισμού θα διαμορφώνεται ως ακολούθως και η Εκδότρια θα δύναται να προβεί στην άσκηση του εν λόγω δικαιώματος αποκλειστικά και μόνο υπό την προϋπόθεση καταβολής στους Ομολογιούχους των κατωτέρω ποσών: -Του 101,00% της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών (πλέον δεδουλευμένων τόκων) εάν το δικαίωμα εξασκηθεί από την 5η Περίοδο Εκτοκισμού μέχρι και την 10η Περίοδο Εκτοκισμού. -Του 100,00% της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών (πλέον δεδουλευμένων τόκων) εάν το δικαίωμα εξασκηθεί μετά την 10η Περίοδο Εκτοκισμού.

Την 11.10.2021, η Εκδότρια απέκτησε το επιπλέον 75% της ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. έναντι €4,8 εκατ., με αποτέλεσμα μετά την εν λόγω εξαγορά να κατέχει πλέον το 100% της εν λόγω εταιρείας.

Εντός του 2021, ο υπο-όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ξεκίνησε την κατασκευή αιολικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 397 MW. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε περίπου €621 εκατ. Η συνολική πραγματοποιηθείσα επένδυση των εν λόγω αιολικών πάρκων εγκατεστημένης ισχύος 397 MW από την έναρξη της κατασκευής μέχρι και την 31.10.2021 ανέρχεται σε €143,0 εκατ. περίπου, εκ των οποίων ποσό €69,7 εκατ. πραγματοποιήθηκε την περίοδο 01.07.2021 ως 31.10.2021. Το υπολειπόμενο κόστος της επένδυσης την 31.10.2021 ανέρχεται σε €478,0 εκατ.

Εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2021, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και οι θυγατρικές εταιρείες άντλησαν πρόσθετη χρηματοδότηση συνολικού ποσού €68,8 εκατ., από τα οποία €26,1 εκατ. σχετίζονται με την ανάπτυξη αιολικών πάρκων τους.

Την 26.10.2021, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΕ χορήγησε ομολογιακό δευτερογενές δάνειο μειωμένης κατάταξης (αποτελεί ενδοομιλικό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης, το οποίο έπεται σε προτεραιότητα εξόφλησης των τυχόν τραπεζικών δανείων) ποσού €36,4 εκατ. στη ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε., με σκοπό την έναρξη της επένδυσης στην κατασκευή του Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο στην Κομοτηνή δυναμικότητας 877 MW.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου / insider.gr