Δ.Δ. ΡΑΕ για τον καθορισμό ελάχιστης χρονικής περιόδου ενεργοποίησης, ώστε οι μονάδες παροχής (ΕΔΣ) με ταμιευτήρες περιορισμένης ενέργειας να παραμένουν διαθέσιμες σε κατάσταση συναγερμού

Δ.Δ. ΡΑΕ για τον καθορισμό ελάχιστης χρονικής περιόδου ενεργοποίησης, ώστε οι μονάδες παροχής (ΕΔΣ) με ταμιευτήρες περιορισμένης ενέργειας να παραμένουν διαθέσιμες σε κατάσταση συναγερμού
Τετάρτη, 08/12/2021 - 12:35

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης όλων των ΔΣΜ της Ηπειρωτικής Ευρώπης για τον καθορισμό μιας ελάχιστης χρονικής περιόδου ενεργοποίησης που απαιτείται, ώστε οι μονάδες ή ομάδες παροχής Εφεδρείας Διατήρησης Συχνότητας (ΕΔΣ) με ταμιευτήρες περιορισμένης ενέργειας να παραμένουν διαθέσιμες σε κατάσταση συναγερμού σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target model), εξεδόθη, κατ’ αρχήν, ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003.

Στη συνέχεια, με εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 18(3)(d) και 18(5) του Κανονισμού (ΕΚ) 714/ 2009, εξεδόθη από την Επιτροπή ο υπ’ αριθ. 2017/1485 Κανονισμός (ΕΕ) της 2ας Αυγούστου 2017 (εφεξής ο «Κανονισμός»), με τον οποίο καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντηρίων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 (11) του Κανονισμού

« 11. Εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι ΔΣΜ των συγχρονισμένων περιοχών CE και Σκανδιναβίας προτείνουν παραδοχές και μεθοδολογία για την ανάλυση κόστους/οφέλους που πρέπει να διενεργηθεί, ώστε να εκτιμηθεί το χρονικό διάστημα που απαιτείται να παραμείνουν διαθέσιμες οι μονάδες ή οι ομάδες παροχής ΕΔΣ με ταμιευτήρες περιορισμένης ενέργειας κατά τη διάρκεια κατάστασης συναγερμού. Το αργότερο 12 μήνες μετά την έγκριση των παραδοχών και της μεθοδολογίας όλων των ρυθμιστικών αρχών της οικείας περιφέρειας, οι ΔΣΜ των συγχρονισμένων περιοχών CE και Σκανδιναβίας υποβάλλουν τα αποτελέσματα των οικείων αναλύσεων κόστους/οφέλους στις ενδιαφερόμενες ρυθμιστικές αρχές, υποδεικνύοντας κατάλληλο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 30 και μικρότερο των 15 λεπτών. Η ανάλυση κόστους/οφέλους λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον:

α) την πείρα που έχει συγκεντρωθεί με διαφορετικά χρονικά πλαίσια και μερίδια αναδυόμενων τεχνολογιών στις διάφορες ενότητες ΕΦΣ·

β) τον αντίκτυπο καθορισμένου χρονικού διαστήματος στο συνολικό κόστος των εφεδρειών ΕΔΣ στη συγχρονισμένη περιοχή·

γ) τον αντίκτυπο καθορισμένου χρονικού διαστήματος στους κινδύνους για τη σταθερότητα του συστήματος, ιδίως σε παρατεταμένα ή επαναλαμβανόμενα σε τακτικά διαστήματα συμβάντα·

δ) τον αντίκτυπο στους κινδύνους για τη σταθερότητα του συστήματος και στο συνολικό κόστος των ΕΔΣ σε περίπτωση αύξησης του συνολικού όγκου των ΕΔΣ·

ε) τον αντίκτυπο των τεχνολογικών εξελίξεων στο κόστος των περιόδων διαθεσιμότητας για ΕΔΣ από τις από τις μονάδες παροχής ΕΔΣ ή τις ομάδες παροχής ΕΔΣ με ταμιευτήρες περιορισμένης ενέργειας.

(Όπου: ΔΣΜ: Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς

ενότητα ΕΦΣ: ενότητα Ελέγχου Φορτίου-Συχνότητας)

Συνεπεία των ανωτέρω, υποβάλλεται προς Δημόσια η πρόταση όλων των ΔΣΜ της Ηπειρωτικής Ευρώπης για τον καθορισμό μιας ελάχιστης χρονικής περιόδου ενεργοποίησης που απαιτείται, ώστε οι μονάδες ή ομάδες παροχής Εφεδρείας Διατήρησης Συχνότητας (ΕΔΣ) με ταμιευτήρες περιορισμένης ενέργειας να παραμένουν διαθέσιμες σε κατάσταση συναγερμού σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕ προς έγκριση.

Επισυνάπτονται:

  1. All Continental Europe TSO’s proposal for the definition of a minimum activation time period required for FCR providing units or groups with limited energy reservoirs to remain available during alert state in accordance with Article 156(11) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485αγγλικό κείμενο.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.