ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
Τρίτη, 30/11/2021 - 16:51

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

Η “ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.” (εφεξής η “Εταιρία”) σε συνέχεια της με αριθμό εξερχομένου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας και του Ομίλου κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021 και σε σωρευτική βάση για το διάστημα 1.1.2021 – 30.09.2021 τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες.

Όμιλος

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Γ΄ τρίμηνο Εννεάμηνο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021 2020 2021 2020
Κύκλος Εργασιών 2.109.161
1.021.938
4.945.840 2.793.573
Συνολικές Πωλήσεις (χιλιάδες ΜΤ) 4.029 3.321 10.480 9.100
Διύλιση (χιλιάδες ΜΤ) 3.388 3.009 9.288 8.108
Εμπορία (χιλιάδες ΜΤ) 641 312 1.192 991
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) 113.532 61.993 284.972 (16.772)
Μείον: Αποσβέσεις 17.542 20.969 52.102 62.064
Κέρδη (Ζημιές)προ Τόκων & Φόρων (EBIT) 95.990 41.024 232.870 (78.836)
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (6.230) (2.777) (7.425) (41.093)
Κέρδη (Ζημιές) προ Φόρων (EBT) 89.760 38.247 225.445 (119.929)
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους (EAT) 69.990 28.832 173.504 (93.009)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021 2020 2021 2020
Κύκλος Εργασιών 2.987.386 1.638.578 7.143.683 4.472.003
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) 156.533 100.481 407.391 37.325
Μείον: Αποσβέσεις 38.448 36.647 115.219 107.235
Κέρδη (Ζημιές) προ Τόκων & Φόρων (EBIT) 118.085 63.833 292.172 (69.910)
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (19.335) (7.102) (42.151) (57.854)
Κέρδη (Ζημιές) από συγγενείς εταιρείες 8.796 2.066 10.144 (3.803)
Κέρδη (Ζημιές) προ Φόρων (EBT) 107.546 58.797 260.165 (131.567)
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους (EAT) 85.227 40.094 206.345 (111.037)

Βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης των οικονομικών μεγεθών Εταιρίας και Ομίλου

ΕΤΑΙΡΙΑ

Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι του γ’ τριμήνου 2020 και του εννεάμηνου 2021 έναντι του εννεάμηνου 2020 οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων της Εταιρίας (κατά 21% το γ΄ τρίμηνο 2021 και κατά 15% σωρευτικά το εννεάμηνο 2021) σε συνδυασμό με τον αυξημένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου εκπεφρασμένων σε Δολάρια Η.Π.Α. (κατά 76,4% το γ’ τρίμηνο 2021 και κατά 62,8% το εννεάμηνο 2021).

Η αύξηση του όγκου των πωλήσεων της Εταιρίας αποδίδεται στην ομαλοποίηση των συνθηκών σε επίπεδο οικονομίας διεθνώς, ως απόρροια της άρσης των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, και στην υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων του Διυλιστηρίου καθ'όλη τη διάρκεια του εννεάμηνου 2021 δεδομένου ότι οι εργασίες συντήρησης με έμφαση στο συγκρότημα ήπιας υδρογονοδιάσπασης (Mild Hydrocracker Complex) είχαν πραγματοποιηθεί το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 ήτοι πριν την επιβολή του lockdown.

Η ανάκαμψη της ζήτησης πετρελαιοειδών στις τρεις αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται η Εταιρία (Εσωτερική, Εξαγωγές, Ναυτιλία) σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης και την αύξηση του όγκου των βιομηχανικών πωλήσεων του Διυλιστηρίου οδήγησε στην επίτευξη EBITDA Ευρώ 113,5 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι Ευρώ 62 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2020 και EBITDA Ευρώ 285 εκατ. το εννεάμηνο 2021 έναντι αρνητικών EBITDA Ευρώ 16,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020.

Η συνολική χρηματοοικονομική δαπάνη διαμορφώθηκε σε Ευρώ 6,2 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι Ευρώ 2,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020. Σημαντική βελτίωση υπήρξε στα συνολικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου 2021 με τη δαπάνη να περιορίζεται σε Ευρώ 7,4 εκατ. έναντι δαπάνης Ευρώ 41,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020. Η βελτίωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα κέρδη από πράξεις παραγώγων αντιστάθμισης κινδύνου. Υπενθυμίζεται ότι το εννεάμηνο 2020, και ιδίως το Β’ τρίμηνο 2020, παρατηρήθηκαν ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές των πετρελαιοειδών ως επακόλουθο των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 89,8 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι κερδών Ευρώ 38,2 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020 και σε Ευρώ 225,4 εκατ. το εννεάμηνο 2021 έναντι ζημιών Ευρώ 119,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020.

Τα κέρδη μετά από Φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 70 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι κερδών Ευρώ 28,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020 και σε Ευρώ 173,5 εκατ. το εννεάμηνο 2021 έναντι ζημιών Ευρώ 93 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020. Ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη της χρήσεως 2021 ανέρχεται σε 22% έναντι 24% για τη χρήση 2020.

ΟΜΙΛΟΣ

Η αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι του γ’ τριμήνου 2020 και του εννεάμηνου 2021 έναντι του εννεάμηνου 2020 οφείλεται στις ίδιες παραμέτρους που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών της μητρικής.

Τα ενοποιημένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 156,5 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι Ευρώ 100,5 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020. Σημαντική ήταν η συμβολή των δύο θυγατρικών ομίλων λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων (CORAL, AVIN) με συνολικά EBITDA Ευρώ 35,6 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2021 (Ευρώ 36,4 εκατ. το 2020) καθώς και της θυγατρικής MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.) με EBITDA Ευρώ 12,6 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 (Ευρώ 1,4 εκατ. το 2020).

Τα ενοποιημένα EBITDA εννεάμηνου 2021 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 407,4 εκατ. έναντι Ευρώ 37,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020 με τη συνεισφορά των θυγατρικών ομίλων CORAL & AVIN να ανέρχεται σε Ευρώ 103,7 εκατ. (Ευρώ 41 εκατ. το 2020) και της θυγατρικής MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. σε Ευρώ 29,7 εκατ. (Ευρώ 3,5 εκατ. το 2020).

Σε ενοποιημένο επίπεδο η συνολική χρηματοοικονομική δαπάνη διαμορφώθηκε σε Ευρώ 19,3 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι Ευρώ 7,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020. Σημαντική βελτίωση υπήρξε στα ενοποιημένα συνολικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου 2021 με τη δαπάνη να διαμορφώνεται σε Ευρώ 42,2 εκατ. έναντι δαπάνης Ευρώ 57,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020. Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα κέρδη από πράξεις παραγώγων.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 107,5 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι κερδών Ευρώ 58,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020 και σε Ευρώ 260,2 εκατ. το εννεάμηνο 2021 έναντι ζημιών Ευρώ 131,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από Φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 85,2 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2021 έναντι κερδών Ευρώ 40,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2020 και σε Ευρώ 206,3 εκατ. το εννεάμηνο 2021 έναντι ζημιών Ευρώ 111 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020.

Δανειακή Θέση και Κεφαλαιακή Διάρθρωση Εταιρίας και Ομίλου (γ΄ τρίμηνο 2021)

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 30.09.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.06.2021
Πάγιο Ενεργητικό (Α) 1.576.268 1.482.294 2.383.230 2.295.652
Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Β) 1.679.547 1.449.739 2.362.956 2.102.371
Ταμιακά διαθέσιμα 570.140 504.502 668.141 599.645
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β) 3.255.815 2.932.033 4.746.186 4.398.023
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 30.09.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.06.2021
Ίδια Κεφάλαια & Αποθεματικά (α) 979.312 911.015 1.188.562 1.104.421
Δανειακές Υποχρεώσεις (β) 1.255.791 1.228.967 2.123.601 2.105.061
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 129.003 464.683 269.823 639.630
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 4.715 4.614 28.144 28.318
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 1.113.660 750.604 1.661.814 1.273.468
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 8.413 9.066 163.820 163.645
Λοιπές υποχρεώσεις (γ) 1.020.712 792.050 1.434.023 1.188.541
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α + β + γ) 3.255.815 2.932.033 4.746.186 4.398.023
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
Κεφαλαιακή διάρθρωση & Καθαρός Δανεισμός 30.09.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.06.2021
Συνολικές Υποχρεώσεις1 / Ίδια Κεφάλαια (Χ) 2,32 2,22 2,99 2,98
Καθαρός Δανεισμός2 / Ίδια Κεφάλαια (Χ) 0,70 0,80 1,22 1,36
Καθαρός Δανεισμός (χιλιάδες Ευρώ) 685.651 724.465 1.455.460 1.505.416

Επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης - εξάπλωσης COVID-19 στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη

Παρά τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς, που επικράτησαν από το 2020 λόγω της πανδημίας, καθώς και την ενεργειακή κρίση η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η Εταιρία και ο Όμιλος διαθέτουν επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” (Going Concern) στο προβλέψιμο μέλλον.

Πλέον συγκεκριμένα:

Τον Μάρτιο 2021 ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 200 εκατ., διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Η τιμή διάθεσης των ομολογιών προσδιορίστηκε στο άρτιο, ήτοι Ευρώ 1.000 ανά ομολογία, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο των ομολογιών ορίστηκε σε 1,90% ετησίως. Οι ομολογίες της

1 Συνολικές Υποχρεώσεις = Σύνολο Παθητικού - Ίδια Κεφάλαια

2 Καθαρός Δανεισμός = Δανειακές Υποχρεώσεις - Ταμιακά Διαθέσιμα

Εταιρίας ξεκίνησαν διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 24/3/2021.

Τον Ιούλιο 2021 ολοκληρώθηκε από την Εταιρία η επιτυχής τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας Ευρώ 400 εκατ. με ετήσιο επιτόκιο 2,125%, και λήξη στις 19 Ιουλίου 2026. Οι εν λόγω ομολογίες διαπραγματεύονται στην αγορά Global Exchange Market (GEM) του Χρηματιστηρίου Euronext Dublin της Ιρλανδίας. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την εν λόγω έκδοση χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή του συνόλου των ομολογιών εκδόσεως της MOTOR OIL FINANCE PLC (100% θυγατρικής της Εταιρίας), συνολικής ονομαστικής αξίας

350 Εκατομμυρίων Ευρώ, σταθερού επιτοκίου 3,250% και λήξεως το 2022 συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων των εν λόγω ομολογιών, για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Μέσω των παραπάνω ομολογιακών εκδόσεων η Εταιρία επέτυχε την επιμήκυνση της λήξης των δανειακών της υποχρεώσεων καθώς και σημαντική μείωση των χρεωστικών τόκων. Επιπλέον η Εταιρία διασφάλισε την απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδύσεων του Διυλιστηρίου της (κατασκευή του νέου συγκροτήματος νάφθας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο 2022) καθώς και επενδύσεων που αφορούν στην ενεργειακή μετάβαση του Ομίλου μέσω της ενισχυμένης παρουσίας του στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ως προς τις επιπτώσεις από την αύξηση του ενεργειακού κόστους διευκρινίζεται ότι το Διυλιστήριο της Εταιρίας διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία αναφορικά με την επιλογή του βέλτιστου μίγματος πρώτων υλών και καυσίμων η οποία κατ’ εξοχήν αξιοποιείται σε περιόδους ακραίων διακυμάνσεων των τιμών. Στην παρούσα φάση, και με δεδομένη την μεγάλη αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, έχει επιλεγεί η χρήση νάφθας και LPG ως καύσιμης πρώτης ύλης.

Ενημέρωση για την εξέλιξη δραστηριοτήτων οικονομικών μεγεθών 3Q 2021.pdf