Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) περιόδου 2021-2027.

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) περιόδου 2021-2027.
Πέμπτη, 21/10/2021 - 14:49

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο του Προγράμματος Ανάπτυξης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για τα έτη 2021-2027, και το σχέδιο του Εγχειριδίου Προγράμματος Ανάπτυξης των Συστημάτων ΜΔΝ, που υποβλήθηκαν στην Αρχή από τον Διαχειριστή ΜΔΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@rae.gr ή εγγράφως.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Κυριακή 31.10.2021

Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.